ВСТУП 

 Програму економічного і соціального розвитку району на 2019 рік (далі Програма) розроблено на основі пропозицій управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, з урахуванням наявних у районі наукового та виробничо – технічного потенціалу, трудових і сировинних ресурсів, виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей, відповідно до законів України ”Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ”, ”Про місцеві державні адміністрації”, ”Про місцеве  самоврядування в Україні ”, інших нормативно – правових актів, виданих Президентом України та  постанови Кабінету Міністрів України „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“.

Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння вирішенню гострих соціальних проблем населення району за рахунок пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей району та її територій.

Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та стратегії розвитку Уманського району до            2020 року.

На підставі оцінки ресурсного потенціалу району, тенденцій соціально-економічного розвитку у 2018 році, існуючих проблем району визначено цілі, основні завдання та заходи, сформовано прогнозні показники на 2019 рік.

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом виконання районних цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і нормативно-правових актів, та у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних джерел: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, міжнародної фінансової та технічної допомоги, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програми затверджуються Уманською районною радою за поданням райдержадміністрації.

 

 

 1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2018 РІК

 

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу:

 • збільшено виробництво промислової продукції. У 2018 році очікується виробництво продукції в порівняних цінах на суму 315,5 млн.грн., у 2019 році прогнозується виробництво в сумі 343,8 млн.грн.;
 • збільшено обсяг реалізації промислової продукції. У 2018 році очікується в сумі 354,5 млн. грн., та прогнозується в 2019 році на суму 382,1 млн.грн.;
 • підвищились темпи зростання середньої заробітної плати. За підсумками ІІІ кварталу 2018 року розмір середньомісячної заробітної плати склав  8502 грн., що на  29 відсотків більше до відповідного періоду минулого року;
 • за 9 місяців 2018 року введено в експлуатацію 1744 кв.м. житла;
 • обсяг реалізованих послуг склав 24,4 млн.грн.;
 • проведено ремонти доріг комунальної власності в населених пунктах району на загальну суму 20,7  млн.грн., в тому числі на поточні ремонти                 7,8 млн.грн, капітальні  12,9 млн.грн.;
 • забезпечено темп росту надходжень до місцевих бюджетів за січень-листопад 2018 року на 18,5 відсотка;
 • збільшено обсяги фінансування гуманітарної сфери, в тому числі: установ освіти – на 15,4 млн.грн. (12,6 відсотка), охорони здоров’я – на 17,7  млн.грн. (29,6 відсотка), соціального захисту та соціального забезпечення – на 0,7 млн. грн. (5,3 відсотка), культури – на 0,6 млн.грн.  (10,7 відсотка).

 

 • Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Існує ряд проблем, які стримують регіональний розвиток та потребують вирішення:

 • уповільнення інвестиційної активності суб’єктів господарювання та недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва;
 • високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;
 • посилення інфляційних очікувань підприємств;
 • наявність значної кількості безробітного населення на обліку у районному центрі зайнятості;
 • зростання частки молоді у загальній структурі зареєстрованих у районі безробітних (30,0 відсотків);
 • наявність фактів приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів;
 • незавершеність земельної реформи, щодо оподаткування з фактичного використання (оренди) землі сільськогосподарського призначення агроформуваннями різних форм власності;
 • незадовільний стан мережі автомобільних доріг загального користування;
 • недостатньо ефективне використання мережі закладів (освіти, медицини, культури) та їх неспівставність із бюджетними можливостями на їх утримання;
 • значна розгалуженість мережі бюджетних установ, яка потребує оптимізації.

 

 

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ В 2019 РОЦІ

 

Основною метою Програми є підвищення стандартів та якості надання послуг, зростання добробуту населення району за рахунок стабілізації економіки, посилення конкурентоспроможності підприємств, реалізації стратегії всебічного збалансованого розвитку, підвищення ефективності інвестиційної складової та розвиток підприємництва, збереження і відтворення трудових ресурсів.

З метою досягнення зазначеної цілі та виконання завдань Програми визначено головні пріоритети економічного і соціального розвитку:

 • модернізація промислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • формування привабливого інвестиційного іміджу району, залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій, комплексний супровід реалізації важливих інвестиційних проектів;
 • впровадження у житлово-комунальному господарстві енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку району, введення в експлуатацію пускових об’єктів та об’єктів, які мають високу соціальну і економічну значимість;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільності соціального захисту громадян.

 

 

3.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

3.1. Промисловість, торгівля та інвестиційна політика

 

Оцінка поточної ситуації

Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку перспективних, конкурентоспроможних підприємств.

Промисловість в районі представлена 4 підприємствами, з яких 2 – задіяні в добувній промисловості, 1 підприємство спеціалізується по виробництву меблевої продукції, 1 підприємство по виробництву електроенергії.

 

Обсяг виробленої та реалізованої промислової продукції

(млн.грн.)

 

За 11 місяців 2018 року виробництво промислової продукції склало                  288,3 млн.грн., обсяг реалізації продукції відповідно зріс на 31 відсоток  і склав 328,2 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі склав за січень – вересень 2018 року по району 325,7 млн.грн., що в  розрахунку на одну особу населення  становить 7574,4 грн.

За 9 місяців 2018 року обсяг наданих послуг склав 24,4 млн.грн., що у 2 рази  більше  до відповідного періоду  минулого року.

У 2018 році проведено роботу щодо поліпшення сприятливого  інвестиційного клімату, нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку району.

Так, за 9 місяців 2018 року підприємствами району освоєно                       153,9 млн. грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця району припало 3597,7 грн.

 

Проблемні питання

– довготривалий процес оформлення документів на землекористування;

– пошук та розширення ринків збуту виробленої продукції.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

– збереження тенденції нарощування обсягів промислового виробництва за рахунок використання наявних потужностей та розширення виробництва;

– підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом модернізації промислового комплексу;

– пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм та успішно експортують продукцію за межі України;

– покращення інвестиційного іміджу району шляхом популяризації і позиціювання району, як привабливого для  інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості району;

– залучення фінансового ресурсу  ДФРР (на умовах співфінансування) для розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість територій.

 

Очікуванні результати

 

– збільшення обсягів:

виробництва до 343,8 млн. грн.;

реалізації відповідно 382,1 млн. грн.;

роздрібного товарообігу до 525,0 млн. грн.;

платних послуг  до  25,5 млн. грн.;

– створення нових робочих місць, зростання рівня зайнятості населення та надходжень до місцевих бюджетів району;

– забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення в сфері торгівлі та надання послуг.

 

 

3.2.Розвиток агропромислового виробництва

 

Оцінка поточної ситуації

Соціально-економічний розвиток району значною мірою визначає сільськогосподарське виробництво, адже є його економічною основою.

Основу сільськогосподарського виробництва району становлять                            57 агроформувань, які обробляють  62,1 відсотка орних земель району або                 58,4 тис.га ріллі. В районі здійснюють виробничу діяльність 81 фермерське господарство, які обробляють 11,6 тис.га ріллі, що складає 12,2 відсотка від загальної ріллі. Одноосібно обробляють 16,0 тисяч гектарів. Інші установи, організації, приватні підприємці та громадяни використовують близько                8,4  тис. га землі.

Не зважаючи на складні погодно-кліматичні умови  весни-літа 2018 року аграріями району вироблено 276,3 тис. тонн зерна, що становить 7,8 % загальнообласного виробництва зерна, при середньорайонній урожайності                  63,3 ц/га.

Зернових ранньої групи намолочено 85,1 тис. тонн, в тому числі озимої пшениці – 67,8 тис. тонн, ярого ячменю – 7,4 тис. тонн, ярої пшениці –                    1,8 тис. тонн, гороху – 2,4 тис. тонн.

Основної валоутворюючої культури кукурудзи на зерно зібрано                   183,4 тис. тонн, що становить 66,4 відсотка валового збору зернових.

Вагому частку в структурі посівних площ району займають такі технічні культури як соняшник, соя та цукровий буряк.

Цукрового буряка накопано 42 тис. тонн, валовий збір соняшника склав  45,9 тис. тонн, сої намолочено 10,4 тис. тонн. Крім того, зібрано 7,8 тис. тонн озимого та ярого ріпаку.

Поряд з виробництвом зернових та технічних культур аграрії району займаються вирощуванням плодово-ягідних культур.

В 2018 році  закладено на промисловій основі черешневий сад на площі  4,56 га та 6,11 га лохини та чорниці. В загальному  в районі протягом останніх років закладено садів за новими технологіями на площі 113,67 га.

В сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.11.2018 року утримується 3654 голови великої рогатої худоби, 24055 голів свиней.

За січень-жовтень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами вирощено худоби в живій вазі 3012,1 тонни.

Вироблено молока 6534,6 тонн. Середній надій на корову за звітний період склав 3498 кг.

В районі за січень-жовтень 2018 року вирощено та реалізовано 67,6 тонн м’яса кролів в забійній вазі.

В 2018 році ТОВ  ”Агроплант” реалізовано інвестиційний проект щодо побудови кормоцеху потужністю 1 т/год.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

Галузь рослинництва

За оперативною інформацією в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах Уманського району станом на 01.11.2018 року знаходиться в обробітку 69,9 тис. га ріллі. Відповідно до даної площі розроблено перспективний план виробництва сільськогосподарської продукції на 2019 рік.

За попередньою структурою посівних площ сільськогосподарських культур:

 • під урожай 2019 року площа зернових складатиме 41,7 тис. га, що становить 59,7% в структурі ріллі. Валовий збір становитиме в межах 244,9 тис. тонн зернових культур при середній урожайності 58,6 ц/га, в тому числі прогнозується виробити 51,0 тис. тонн озимих зернових культур. Посівні площі озимих зернових культур становлять 11,6 тис. га, в тому числі озимої пшениці 10,7 тис. га, що становить 25,6% посівних площ зернових культур. Планується здійснити посів ярих зернових на площі 30,2 тис. га, в тому числі кукурудзи на зерно 24,3 тис. га, що становить 58,3 відсотка в структурі зернових культур;
 • посів технічних культур планується здійснити на площі 26,1 тис. га, що становить 37,3% в структурі ріллі, з них площа під соняшник 18 тис.га, що становить 25,7% в структурі ріллі сільськогосподарських підприємств, сої – 4,6 тис. га, що становить 6,6% в структурі, гірчиці та нуту – 0,815 тис. га., що становить 1,2% в структурі ріллі. Крім того під урожай 2019 року з осені посіяно 2,3 тис. га озимого ріпаку;
 • для забезпечення тваринництва кормами господарствами планується провести посів кормових культур 2 тис. га, в тому числі кукурудзи на силос –0,8 тис. га, багаторічних трав – 0,8 тис. га, однорічних трав – 0,4 тис. га

Галузь тваринництва

 • збереження поголів’я ВРХ та корів на рівні 2018 року у кількості: ВРХ – 3654 голови, в тому числі корів – 1619 голів;
 • збільшення чисельності поголів’я свиней до 25,5 тис. голів;
 • розвиток кроліківництва, птахівництва;
 • продовження реалізації підтримки особистих селянських господарств у розвитку молочного скотарства (долучення до районної програми розвитку галузі молочного скотарства 3 особистих селянських господарств).

 

Інвестиційні проекти в агросекторі

 • будівництво лінії по виробництву пелет в КСП «Родниківка»;
 • реконструкція тваринницького приміщення під зерносховище ТОВ ”Полянецьке”.

 

Очікувані результати

 • забезпечення внутрішніх та експортних потреб у сільськогосподарській продукції;
 • розвиток галузі тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання цільової програми розвитку молочного скотарства району;
 • вирішення соціально-економічних питань сільських територій.

 

3.3. Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг

 

Оцінка поточної ситуації

Загальна кількість суб’єктів малого бізнесу по району складає 1172, в тому числі: 1001 – підприємців-фізичних осіб та 171 мале підприємство.

Протягом поточного року надходження до бюджетів усіх рів від суб’єктів малого бізнесу склали 75,4 млн.грн., в тому числі від малих підприємств – 61,1 млн.грн. від підприємців фізичних осіб – 14,3 млн.грн. Частка податкових надходження від  малого підприємництва склала 25,4 відсотка.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг  діє Центр надання адміністративних послуг. За 11 місяців Центром надано 6375 послуг.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу;
 • подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
 • вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва;
 • підвищення ефективності функціонування центрів адміністративних послуг, шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг;
 • залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних закупівель.

 

 

Очікувані результати

 • кількість малих підприємств (юридичні особи) збільшиться на 1,7 відсотка і становитиме 174 одиниць;
 • кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться на 2,3 відсотка і становитиме 1025 осіб;
 • збільшення кількості надання адміністративних послуг.
 1. БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

 

Оцінка поточної ситуації

Бюджет району на 2018 рік був сформований на підґрунті положень Бюджетного та Податкового кодексів України, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906), основні завдання бюджетної політики, спрямовані на зміцнення дохідної частини бюджету, враховано положення  Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Згідно з вимогами статті 20 та пункту 18 розділу ІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексів України при формуванні бюджету застосовано програмно-цільовий метод бюджетування.

При складанні розрахунків враховано особливості, що доведені Міністрством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць (+16,4 відсотка до 2017 року) та посадового окладу  працівника І тарифного розряду ЄТС – 1762 грн. (+10,1 відсотка до 2017 року);

встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 грн., з 1 липня – 1777 грн., з 1 грудня – 1853 грн.;

збільшення обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб (за рахунок зростання оплати праці найманих працівників);

встановлення взаємовідносини з державним бюджетом бюджету Паланської об’єднаної територіальної громади, сільська рада яка набула повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році.

За 11 місяців 2018 року до зведеного бюджету Уманського району надійшло 499,2 млн.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року –                         113,5 відсотків, з них до районного бюджету відповідно 383,0 млн.грн. та 115,2 відсотка.

До місцевих бюджетів району за січень-листопад 2018 року надійшло 163,5  млн.грн. доходів загального фонду та спеціального фондів (без трансфертів), що становить 110,1 відсотка до затверджених з урахуванням змін планових показників на період (понад план надійшло 15,0  млн.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися  на 25,5 млн.грн. або 18,5  відсотка (у співставних умовах).

 

Динаміка надходжень доходів загального фонду до місцевих бюджетів  району за 2016-2017 роки та 11 місяців 2017-2018 років                                                                                                    (у співставних умовах)

Найбільший ріст в січні – листопаді 2018 року в порівнянні з надходженнями  за відповідний період 2017 року досягнуто по податку на доходи фізичних осіб (129,7 відсотка), земельному податку (111,9 відсотка), єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (111,4 відсотка), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (163,0 відсотків), єдиному податку з юридичних та фізичних осіб (125,2 відсотка).

За рахунок вжитих заходів щодо залучення всіх можливих резервів наповнення місцевих бюджетів у 2018 році очікується мобілізувати до загального фонду бюджету району 167,1 млн.грн., що становитиме 114,1 відсотка затверджених річних показників та додаткових 20,6 млн.грн. надходжень.

У поточному році буде забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та в повному обсязі проведено розрахунки за спожиті енергоносії.

 

Проблемні питання 

 • недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені органи місцевого самоврядування щодо запровадження нових більш ефективних податків та зборів;
 • наявність фактів приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, подання декларацій громадянами, які обробляють земельні частки (паї) самостійно, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів, та необхідність законодавчого врегулювання цієї проблеми.

 

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • пошук джерел наповнення місцевих бюджетів за рахунок продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості району, подальшого розвитку виробництва та підприємницької діяльності, скорочення неофіційного сектору економіки;
 • збільшення обсягу доходів на наступні бюджетні періоди на основі макропоказників економічного та соціального розвитку району та прийнятих рішень органами місцевого самоврядування щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів;
 • за рахунок збільшення надходжень по платі за землю зумовлено необхідність збільшенням площ щодо яких проведена грошова оцінка земель, проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати;
 • зарахування податку на доходи фізичних осіб від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис);
 • зарахування, починаючи з 1 січня 2019 року, 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, за рахунок зниження відсотку до державного бюджету;
 • запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України;
 • забезпечення збалансованого бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • дотримання соціальної спрямованості бюджету, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • забезпечення оптимізації витрат місцевих бюджетів, в тому числі шляхом впровадження жорсткої фінансової дисципліни за всіма статтями видатків;
 • забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

– проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

– встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетних  установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

 

Очікувані результати

 • забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів;
 • забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії, покращення матеріальної та технічної бази бюджетних установ;
 • пріоритетне спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, соціальний захист населення;
 • концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

5.1. Зайнятість населення, ринок праці

На обліку в службі зайнятості станом на 01.12.2018 зареєстровано 680 безробітних, що менше порівняно з початком року на 19,1 відсотка.

 

Кількість безробітного населення на обліку в центрі зайнятості по роках, осіб.

 

За сприяння районного центру зайнятості працевлаштовані 1127 осіб, з яких 706 мали статус безробітного. На нові робочі місця, за яких роботодавцю виплачується компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 8  безробітних, на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації направлено 291 безробітний, залучено до виконання  громадських та робіт тимчасового характеру 381 незайнятий громадянин.

На проведення громадських робіт протягом січня-листопада 2018 року спрямовано 750,6 тис.грн., з них: 341,2 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та 409,4 тис.грн.  коштів місцевих бюджетів сільських (селищної) рад та районного бюджету.

 

Проблемні питання

–  детінізація відносин у сфері зайнятості, повернення працездатних незайнятих громадян до економічно доцільної та легальної зайнятості, значний міграційний відтік робочої сили за кордон для працевлаштування;

–  підготовка кадрів має відбуватися на перспективу з урахуванням замовлень роботодавців, з чітким розумінням щодо кількості та рівня підготовки майбутніх працівників;

–  вплив  сезонності виробництва у сільському господарстві на формування пропозиції робочих місць;

–  низький рівень створення нових робочих місць за рахунок відкриття нових підприємств та виробництв, індивідуальної підприємницької діяльності;

–  значне перевищення трудових ресурсів району над наявними діючими сферами економіки де вони можуть бути задіяні.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік :

 • створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;
 • удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці;
 • організація громадських робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
 • продовжити залучення громадян, у т.ч. безробітних, до підприємницької діяльності, висвітлюючи в засобах масової інформації переваг та перспектив ведення бізнесу, використання економічного та трудового потенціалу району;
 • організація індивідуальної, адресної роботи з безробітними, орієнтованої на кінцевий результат – працевлаштування, забезпечення пріоритетності надання гарантій зайнятості соціально-вразливим категоріям населення, вимушено переміщеним особам та особам з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

 

Очікувані результати

 • зменшення терміну перебування безробітних на обліку в центрі

зайнятості та сприяння їх зайнятості;

 • залучення до участі у громадських  та тимчасових роботах близько                 500 чол.;

перенавчання та перепідготовка 290 осіб з числа безробітних.

 

5.2.Заробітна плата

 

Оцінка поточної ситуації

За даними Головного управління статистики у Черкаській області  середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за ІІІ квартал 2018 року становила 8502 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року середньомісячна заробітна плата зросла на 1857 грн., що становить              29 відсотків росту (за ІІІ квартал 2017 року – 6645  грн.).

За підсумками 2018 року середньомісячна заробітна плата по району очікується у розмірі 8500 грн.

 

 

 

 

 

 

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників Уманського району,грн.

 

Проблемні питання 

 • дотримання своєчасного і не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.
 • проведення перевірок (обстежень) підприємств, установ та організацій району з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці та вжиття відповідних заходів реагування за результатами виявлених порушень.

 

 

Очікувані результати

 • зростання середньомісячної заробітної плати до 9000 грн.

 

 

5.3. Соціальне забезпечення, підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Оцінка поточної ситуації

На реалізацію державних та місцевих програм спрямованих на  соціальний захист населення використано бюджетних коштів на суму 122,3 млн.грн.

Проведена в повних обсягах нарахувань виплата державних соціальних допомог  малозабезпеченим сім’ям в розмірі 18,6 млн. грн., особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в розмірі 10,1 млн. грн.,  дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів в розмірі 0,14 млн. грн..

Діє єдина технологія прийому громадян, що дає можливість підвищити якість їх обслуговування.

Запроваджено спрощений порядок надання населенню житлових субсидій. Житлову субсидію призначено 10654 сім’ям, з них на оплату житлово-комунальних послуг – 7824 сім’ям на суму 43 млн. грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива – 2830 сім’ям на суму 7,66 млн. грн.

Виплачена допомога  громадянам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ними в розмірі 1,5 млн. грн..

Призначено та виплачено грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 63 сім’ям, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на суму 1008,46 тис.грн.

Забезпечено надання пільг за соціальною та професійною ознаками 13595 особам на загальну суму 7,9 млн.грн.

Фактичні видатки компенсаційних виплат та грошової допомоги спрямованих громадянам, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи становлять 537,1 тис. грн.

На виконання районної комплексної програми ,,Турбота” на                             2014-2020 роки за рахунок коштів місцевого бюджету в січні-листопаді                2018 року профінансовано заходи на суму 2590,3  тис.грн. та районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців на 2018-2022 роки спрямовано           1270,4 тис. грн

 

Проблемні питання 

 • недостатня забезпеченість безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення;
 • недостатня забезпеченість спецавтотранспортом інвалідів різних груп.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • забезпечення своєчасного призначення та проведення виплати усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій у порядку і розмірах, визначених законодавством;
 • забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім`ям загиблих під час проведення антитерористичної операції;
 • надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками щодо ліквідації заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • легалізація доходів зайнятих громадян для забезпечення збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України.

 

Очікувані результати

 • всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;
 • покращення соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів, демобілізованих військовослужбовців та інших пільгових категорій населення.

 

 

5.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Оцінка поточної ситуації

Основним пріоритетом держави  є міцна родина, щаслива та здорова дитина. Тому сьогодні всі дії влади спрямовані на створення належних умов навчання, відпочинку та оздоровлення дітей, на збереження сім’ї та забезпечення права кожної дитини виховуватись у родині.

Сформовано Єдиний реєстр багатодітних сімей району, який постійно поновлюється.  На території району проживає 432 багатодітних родини,  в яких виховується 1484 дітей.

456 сім’ї отримують державну соціальну допомогу по малозабезпеченості. Всі діти з  багатодітних сімей, які перебувають на обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації   безкоштовно харчуються в школах та дошкільних закладах  .

З метою підняття престижу сім’ї, її соціального захисту, попередження недбалого ставлення та насильства над дітьми, відвідуються родини району. З батьками дітей проводиться робота, спрямована на розвиток у них батьківських навичок та створення для своїх дітей гарного психологічного клімату.

За оздоровчий період літа 2018 року різними видами відпочинку та оздоровлення було охоплено 2824 дітей, що становить 82,4 відсотка від кількості дітей шкільного віку, котрі проживають на території району.

Особлива увага приділена оздоровленню дітей із соціально незахищених верств населення: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,   талановитих та обдарованих, дітей-інвалідів, дітей, які перебувають на диспансерному обліку та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Оздоровчими послугами забезпечено 158 дітей (3,4 відсотка), відпочинковими послугами – 2 666 (79,0  відсотків) дітей.

На підготовку та проведення оздоровчої кампанії використано із місцевого бюджету 499,5 тис.грн, залучено спонсорських та профспілкових – 111,5  тис.грн.

З метою проведення змістовного дозвілля молоді району, залучення її до активного цілеспрямованого відпочинку та підтримки дружніх стосунків проводяться різноманітні заходи.   Молодь Уманщини активно бере участь у обласних та всеукраїнських конкурсах.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, вдосконалення механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення дітей якісними оздоровчими послугами;
 • створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;
 • удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики, зокрема залучення молоді до вирішення актуальних проблем;
 • поширення та удосконалення механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми, формування гендерної культури населення;
 • стовідсоткове влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання, створення дитячого будинку сімейного типу.

 

 

Очікувані результати:

 • забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку стовідсотково дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 100 відсотків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • збільшення кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;
 • розширення можливості розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Уманщини для її активної участі у всіх сферах життя району.

 

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

6.1.Охорона здоров’я

 

Оцінка поточної ситуації

Діяльність закладів охорони здоров’я району у 2018 році спрямована на втілення в життя медичних програм, які передбачають здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності, забезпечення функціонування галузі  в сучасних економічних умовах, раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу життя.

У 2018 році на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано коштів  в розмірі 1865,3 тис.грн.

Протягом 2018 року проведено роботу щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я на загальну суму 786,9 тис. грн.

 

Проблемні питання:

 • капітальний ремонт приміщень 3-го поверху головного корпусу для влаштування агіографічного відділення  центральної районної лікарні;
 • капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення центральної районної лікарні;
 • придбання дизельної електростанції на 400 кВт для центральної районної лікарні;
 • придбання медичного обладнання для ЦРЛ: гістероскопу, лапароскопу, операційного столу в акушерсько-гінекологічне відділення, реанімаційного столика для новонароджених, апарату УЗД, лабораторне обладнання;
 • створення централізованого комплексу для забезпечення медичними газами операційних блоків центральної районної лікарні;
 • збільшення до нормативу набір приміщень для Уманського КНП ”Центру первинної медико-санітарної допомоги”, який обслуговує біля 8 тисяч населення приписної дільниці та інших жителів району;
 • провести дооснащення лікувально-профілактичних закладів району відповідно до Табеля оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 № 1150.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • недопущення виникнення та розповсюдження соціально небезпечних та інфекційних хвороб в районі;
 • здійснювати профілактичні заходи по своєчасному виявленню та недопущенню занедбаності серцево-судинних та онкологічних хвороб;
 • забезпечення пріоритетного розвитку охорони материнства і дитинства в районі;
 • продовження реалізації заходів та медичних програм щодо зниження захворюваності та смертності від інфекційних та соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи та інші захворювання.

Очікувані результати:

 • задоволення потреб населення в якісній та доступній медичній допомозі;
 • зменшення інфекційної захворюваності в районі, в тому числі таких хвороб як туберкульоз, ВІЛ/ СНІД, гепатити ”В”, ”С”;
 • зменшення ускладнень від серцево-судинних захворювань та занедбаних випадків онкологічних захворювань;
 • покращення показників здоров’я та збільшення тривалості життя жителів району.

 

 

6.2. Освіта

 

Пріоритетними завданнями освітньої галузі району є створення умов для поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язанню питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

У районі функціонує 55 закладів освіти  (з них: 2 школи-інтернати, в яких навчається 160 дітей).  Освітні послуги надаються для 5050 дітей. У 26 ЗДО  виховується – 1251 вихованець, з них в ОТГ – 6 (240 вихованців) та у                      16 дошкільних підрозділах  навчально-виховних комплексів, з них 2 в ОТГ. Діє 79 дошкільних груп: 57 в ЗДО, 22 у НВК.

У  зв’язку з відсутністю контингенту учнів проведено оптимізацію 2 закладів освіти. Створено 3 опорні заклади освіти: Бабанська, Дмитрушківська, Ладижинська ЗОШ та 7 філій. У 27 ЗЗСО та 7 філіях навчається – 3639 учнів, з них в ОТГ – 6 (527 учнів).

Позашкільною освітою охоплено 1462 школярів у 79 гуртках різного спрямування, що на 315 школярів більше у порівнянні з минулим роком.

Організовано безкоштовний підвіз 667 учнів 19 шкільними автобусами.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 437  учнів із 33  закладів освіти. Найбільше призових місць здобули учні Родниківської, Бабанської, Дмитрушківської, Полянецької , Паланської ЗОШ. В ІІІ етапі команда району виборола 16 призових місць (15 – третіх, 1 – друге).

Картотека ”Обдарованих дітей” району налічує 135 учнів.

Випускники 2018 року отримали 11 свідоцтв з відзнакою та   нагороджені              2 Золотими медалями та 2 Срібними медалями.

У 2018 році порівняно з 2017 роком  видатки на утримання закладів освіти збільшено  на 15,4 млн.грн. і склали 137,6 млн.грн.

При цьому на проведення капітальних видатків щодо покращення матеріально-технічної бази заплановано на суму 3160 млн.грн., з них на:

 • придбання на умовах співфінансування (50/50) 1 одиниці транспортної техніки – 1850 млн.грн.;
 • придбання кабінету інформатики та кабінету «Захисту Вітчизни» на умовах співфінансування (державний, місцевий бюджет) – 10/90% на суму 460 тис грн.;
 • придбання шахового кабінету на умовах співфінансування (державний, місцевий бюджет) – 20/80% на суму 100 тис.грн., кабінетів біології, хімії, фізики на умовах співфінансування (державний, місцевий бюджет) – 10/90% на суму 750 тис.грн.

У 2019 році заплановано провести капітальні ремонти на  суму 2900 млн.грн., з них на:

– їдальні та харчоблоки у Ладижинській, Бабанській ЗОШ та Юрківському НВК на суму 650 тис.грн.;

– спортивні зали Бабанської ЗОШ та Доброводівського НВК на суму                         2 млн.грн.;

– каналізаційну систему у Дмитрушківській ЗОШ  на суму 250 тис.грн.

 

 

Проблемні питання

 • недостатність фінансових ресурсів на належне утримання розгалуженої мережі закладів загальної середньої освіти;
 • вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищ у ЗЗСО та ЗДО;
 • встановлення котлів на альтернативних видах палива.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • створення умов для рівного доступу на здобуття дітьми якісної дошкільної, загальноосвітньої та  позашкільної освіти;
 • безперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • зміцнення матеріально – технічного та навчально – методичного забезпечення навчальних закладів;
 • робота закладів освіти в умовах Нової української школи;
 • підтримка інклюзивної освіти;
 • національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів.

 

Очікувані результати:

 • виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Модернізація форм і методів управління дошкільним закладом;
 • приведення мережі освітніх закладів та їх послуг у відповідність до потреб населення;
 • створення соціально – педагогічної підтримки обдарованої молоді;
 • відкриття інклюзивно-ресурсного центру та створення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 • покращення матеріально-технічної та навчально – методичної бази з метою створення належних умов для навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

6.3. Культура

 

Оцінка поточної ситуації:

Головними напрямами в галузі культури є збереження та розвиток культурних цінностей, підвищення культурного рівня населення, створення умов для відродження та розвитку культури в районі, здійснення комплексу заходів щодо охорони та відродження культурної спадщини, підтримка аматорського мистецтва, сприяння участі народних колективів у фестивалях та конкурсах.

Реалізацію державної політики в галузі культури Уманського району забезпечують 115 закладів культури (16 закладів Паланської ОТГ), з них 54 клубних закладів (34 сільських Будинків культури, 19 клубів, районний центр культури і дозвілля),55 бібліотечних (53 – сільських бібліотек, районна центральна бібліотека для дітей та бібліотека для дорослих), Ладижинська та Бабанська дитячі музичні школи (філіали в селах Городецьке, Дмитрушки, Пугачівка, Родниківка), 4 музеї (музей історії с.Ладижинка, музей – садиба К.М.Дерев’янка в с.Косенівка, музей народного побуту та етнографії в смт. Бабанка, музей І.Д.Черняховського в с.Оксанина, зусилля яких спрямовані на реалізацію нормативно-правових актів, державних і регіональних програм у сфері культури, відродження та розвиток народних традицій, звичаїв.

Протягом 2018 року у 16 закладах культури проводились ремонтні роботи  на суму 1633,1 тис. грн. На матеріально-технічну базу закладів культури на селі, придбання сценічного вбрання, підсилювальної апаратури та малоцінного інвентаря закуплено на суму  72,1 тис.грн.

Художні колективи району брали участь у 57 районних і обласних та у                8 Всеукраїнських і регіональних заходах.

12 колективів мають почесне звання ,,народний” та 1 колектив ,,зразковий”, працює близько 50 майстрів декоративно – прикладного мистецтва.

 

Проблемні питання:

недостатність фінансових ресурсів:

 • на проведення капітальних ремонтів закладів культури;
 • переведення працівників закладів культури на повну ставку.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • збереження та розвиток мережі закладів культури на селі;
 • покращання матеріально-технічної бази, а саме оснащення установ та закладів галузі комп’ютерною технікою, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, відео проекційною та мультимедійною апаратурою, поповнення фондів бібліотек та музеїв;
 • вдосконалення формату районних свят, впровадження нових творчих проектів;
 • забезпечення умов для ефективної роботи професійних і аматорських колективів, самореалізації творчих особистостей;
 • розширення програми культурного обміну, в т.ч. з містами-побратимами, співпраця з міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури;
 • впровадження інноваційних технологій в районній централізованій бібліотечній системі для удосконалення рівня бібліотечного обслуговування.

 

 

Очікувані результати:

 • підвищення ролі культури у контексті формування позитивного іміджу району;
 • розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителів нашого району;
 • збільшення обсягу надання культурно-освітніх, мистецьких, бібліотечно-інформаційних послуг;
 • збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

 

 

6.4. Фізична культура і спорт

 

Основний акцент у розвитку фізичної культури та спорту зроблено на відновленні, розширенні й створенні спортивної інфраструктури в сільських населених пунктах.

Для занять фізичною культурою і спортом в районі є 35 футбольних полів, 24 спортивних майданчики, 34 спортивних зали, 8 стадіонів.

Районні спортивні команди  успішно виступають  у чемпіонатах, кубках та турнірах як районного, обласного та республіканського рівнів.

Кращими спортивними командами є команди сіл Кочубіївка, Іванівка, Паланка, Родниківка, Городецьке, Собківка ,смт. Бабанка.

Футбольні поля, спортивні майданчики сіл району готові до проведення Чемпіонатів, Кубків та першостей області та району.

У 2018 році реконструйовано стадіони в селах: Родниківка,  Берестівець та Кочубіївка.

 

 

 

Проблемні питання:

 • неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • сприяння розвитку пріоритетних видів спорту та забезпечення підготовки спортсменів;
 • здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів в селах району;
 • забезпечення збереження та розширення мережі спортивних секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі у сільській місцевості;
 • підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

Очікувані результати:

 • покращення матеріальної бази галузі,поліпшення умови для занять фізичною культурою і спортом.
 • підвищення спортивних досягнень Уманщини на обласному і всеукраїнському рівні;
 • зростання авторитету Уманщини, як фізкультурно-спортивного району;

забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

 

 1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Оцінка поточної ситуації

На території району діють комунальні підприємства у селах Ладижинка, Колодисте, Бабанка, Дмитрушки та два приватних підприємства                              ТОВ ,,Білогрудівське”, ДП ,,Білогрудівка”. За звітний період 2018 року даними підприємствами для жителів району надано послуг на загальну суму – 2338,3 тис. грн.

Водопостачання у населених пунктах району здійснюється сільськими та відомчими водогонами, якими охоплено 37 % населення та артезіанськими свердловинами і криницями – 64 % населення. Мережу центрального водопостачання мають 39 населених пункти.

Протягом 2018 року  побудовано 1,2 км у с.Гродзево на суму                   661,2 тис.грн., у селі Полянецьке протяжністю 4,6 км на суму 559,8 тис.грн. , 3,04 км у селі Краснопілка на суму 1283,7 тис.грн. Розпочато будівництво водогону у селі Фурманка протяжністю 8 км на суму 2600 тис.грн.

Проведено реконструкцію  водопровідних мереж  у селах:  Гереженівка, Острівець, Ятранівка на суму 81,2 тис грн.

На території району впродовж 2010-2018 років відновлено 700,4 км мереж вуличного освітлення,  з них 1,2 км у с. Ладижинка. У 35 населених пунктах мережі вуличного освітлення відновлено 100%. Потреба у відновленні вуличного освітлення становить 14,1 км.

На території району – 1264 км доріг, з них 863 км дороги комунальної власності, що становить 68 відсотків від загальної протяжності, 32 відсотка дороги загально державного значення.

Впродовж 2018 року проведено ремонт доріг комунального значення за рахунок власних коштів місцевих бюджетів на суму 20759, 2 тис.грн, з них               7 775, 527 тис.грн – на поточний ремонт, 12983,6 тис. грн. – на капітальний ремонт.

Крім того, ремонти доріг проводились за рахунок сільськогосподарських підприємств ТОВ ”Прометей”, ТОВ ”Агрокомплекс-Вільшанка”, ТОВ ”Оксанино”, ПП Рогова,  ФГ ”Хорста”.

Для проведення ремонту доріг загального користування місцевого та державного значення у 2018 році залучено кошти у сумі 23,1 млн. грн.

 

Проблемні питання:

 • зношеність систем водопостачання населених пунктів;
 • недостатність фінансових ресурсів для проведення капітальних та поточних ремонтів доріг;
 • низький рівень створення ОСББ.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення та впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення;
 • реалізація проектів з енергозбереження шляхом скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива;
 • проведення робіт з поліпшення стану доріг;
 • проводити роботу щодо капітального ремонту систем водопостачання;
 • забезпечити якісне надання житлово-комунальних послуг населенню;
 • продовжити роботу з благоустрою населених пунктів;
 • підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами;
 • забезпечення своєчасних розрахунків за використані енергоносії та житлово-комунальні послуги;
 • приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

 

Очікувані результати

 • забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;
 • беззбиткова фінансово-господарська діяльність підприємств житлово-комунального господарства району;
 • підвищення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг;
 • поліпшення стану доріг;
 • забезпечення благоустрою та санітарного стану району.

 

 

 

 

 

 

 1. БУДІВНИЦТВО ТА МІСТОБУДУВАННЯ

 

Оцінка поточної ситуації

       На даний час створена картографічна основа в масштабі 1:2000 у населених пунктах: Антонівка, Аполянка, Бабанка, Гереженівка, Коржова, Коржовий Кут, Косенівка, Ладижинка, Оксанина, Полянецьке, Пугачівка, Рижавка, Родниківка, Ропотуха, Собківка, Старі Бабани, Сушківка, Заячківка, Текуча, Фурманка, Шарин, Юрківка, Ятранівка.

Станом на 01.12.2018 розроблені та затверджені генеральні плани у поєднанні з детальними планами територій сіл Ладижинка, Собківка, Текуча та Полянецьке.

Роботи по виготовленню генеральних планів населених пунктів, що включають в себе детальні плани території проводяться виконкомами Антонівської, Коржівської, Оксанинської, Родниківської, Ропотуської, Сушківської,  Юрківської та Ятранівської сільських рад.

У 2018 році райдержадміністрацією надано дозволи на розміщення  сонячних електростанцій в адміністративних межах Родниківської, Колодистенської, Сушківської, Фурманської, Танської. Ятранівської, Старобабанівської сільських рад та Бабанської селищної ради,  хімскладу в адміністративних межах Городецької сільської ради та складу для розміщення мікродобрив в адміністративних межах Піківецької сільської ради.

За 9 місяців 2018 року в населених пунктах району побудовано та введено в експлуатацію 11 індивідуальних житлових будинки загальною площею  1744 кв.м.

 

Проблемні питання

 • відсутність детальних планів території та планів зонування території населених пунктів, що перешкоджає відведенню земельних ділянок для житлового будівництва;
 • відсутня база (містобудівна документація у векторній цифровій формі) для створення містобудівного кадастру.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • виконання сільськими радами програм розробки (оновлення) містобудівної документації населених пунктів району;
 • залучити інвестиції у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району.

 

Очікувані результати

 • розроблення містобудівної документації обґрунтує довгострокові стратегії планування та забудови території населених пунктів, будуть визначені умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, планувальні організації і функціональне призначення, просторова композиції і параметри забудови кварталу, мікрорайону, іншої частини   території населеного  пункту, призначеної для комплексної забудови чи реконструкції;
 • можливість надання будівельних паспортів для будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд;
 • введення в експлуатацію 2050 кв.м. житла за рахунок усіх джерел фінансування.

 

 

 1. ТЕХНОГЕННА ТА ПРИРОДНА БЕЗПЕКА

 

Оцінка поточної ситуації

Упродовж 2018 року проводилась робота, спрямована на забезпечення управління цивільного захисту у мирний час та особливий період.  Проведено 21 засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. Виконано план комплектування слухачами  обласного навчально-методичного центру, міських курсів цивільного захисту.

Відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», розпорядженням облдержадміністрації від 19 березня 2018 року                     № 127 «Про затвердження регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік» на території району проведена  контрольна перевірка з питань державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту техногенної і пожежної безпеки.

Аварійно-рятувальні підрозділи Уманського РВ УДСНС України                      у Черкаській області  виконували завдання  з пожежної безпеки спільно                        з  6 місцевими пожежними командами.

Резервний фонд становив 545,081 тис. грн.

У закладах освіти за навчальними програмами здійснювалась підготовка дошкільників та школярів. У травні проводились традиційні щорічні Тижні безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району.

На сайті райдержадміністрації розміщувалась інформація для керівників установ, підприємств, організацій, населення району з питань  діяльності райдержадміністрації у сфері цивільного захисту та надавались рекомендації по безпеці життєдіяльності.

Здійснювались заходи із формування місцевого матеріально-технічного резерву.  З районного бюджету виділено 101 тис. грн. на придбання обладнання та матеріалів.

З метою військово-патріотичного виховання школярів з учнями, які закінчують вивчати предмет «Захист Вітчизни» у 2018 році, упродовж квiтня 2018 року у загальноосвітніх навчальних закладах району проведені  навчально-польовi збори. Під час зборів юнаки продемонстрували знання та вміння з фізичної та стройової, загальновійськової підготовки, вогневої підготовки.

 

 

Проблемні питання:

– відзначається значне недофінансування з державного бюджету різних галузей, місцевих підрозділів міністерств та відомств, що беруть участь у реагуванні на надзвичайні ситуації (Уманський РВ УДСНС України   у Черкаській області, Уманське РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, Уманські енергетичні мережі, Уманський міськрайонний відділ Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»). Також значне недофінансування з держбюджету галузі освіти призвело до відсутності у закладах освіти засобів індивідуального захисту органів дихання, приладів вимірювання радіаційної та хімічної небезпеки;

– неповне  виконання завдань з утворення місцевих матеріально-технічних         резервів, що спричинене  недостатнім фінансуванням.

 

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

 • подальший розвиток та підтримку функціонування районної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;
 • утворення місцевих матеріально-технічних резервів;
 • підтримку спеціалізованих служб цивільного захисту у готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;
 • організацію навчань та тренувань у сфері цивільного захисту;
 • захист населення у особливий період.

 

Очікувані результати

 • розвиток системи оповіщення та оперативне реагування сил та засобів цивільного захисту району на можливі надзвичайні ситуації, ліквідація їх наслідків у мирний час та особливий період;
 • покращення матеріально-технічної бази формувань цивільного захисту;
 • удосконалення  районної системи управління як ланки єдиної державної системи запобігання  та реагування на надзвичайні ситуації.

 

 

10.РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Оцінка поточної ситуації

У зв’язку з руйнуванням мережі проводового радіо, стійким запитом жителів регіону до споживання оперативної і неупередженої інформації та розвитком альтернативних засобів її поширення виникла необхідність у створенні медіа структури, яка б відповідала вимогам часу, в Уманському районі. Найдоступнішим, найоперативнішим і найменш затратним способом поширення  інформації є ФМ-радіо. З цією метою 14.11.2017 рішенням Уманської районної ради №24-3/УІІ створено КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС ГРОМАДИ»».

Засновники покладають на РР «Голос громади», насамперед, місію комунікатора та створення ефективної системи оповіщення. Головною метою діяльності РР «Голос громади» є інформування населення регіону про суспільно значущі події, адже місцеве радіомовлення  має задовольняти  потреби населення в доступі до локального інформаційного контенту та забезпечувати оперативне інформування про надзвичайні ситуації,  стимулювати розвиток громадянського суспільства: має слугувати майданчиком для  публічних  дискусій  щодо місцевих проблем, підвищувати компетенцію громадськості щодо питань місцевого самоврядування,  ефективному захисту прав і свобод громадян.

25.01.2018 КЗ «РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС ГРОМАДИ»» було видано ліцензію на мовлення. Обсяги трансляції – 24 год. на добу. Транслюватиметься 1 канал Суспільного  радіо. Власне мовлення – 4 год. на добу з можливістю збільшення обсягів (за потреби). Покриття  радіосигналом –               50-70 км.

Фактично фінансування проекту розпочато з червня 2018 р. За цей час рішенням Уманської районної ради було виділено приміщення (дві кімнати 32 м кв.) за адресою вул. Залізняка 2-а. В кімнатах проведено ремонт: замінено вікна на склопакети з спеціальними звукоізолюючими характеристиками, поставлено перегородку (створено приміщення для проведення звукозапису), замінено покриття підлоги, замінено електропроводку та виведено електроживлення на окремий лічильник з метою забезпечення безперебійного електропостачання, поштукатурено стіни та поклеєно шпалери. Проведено інтернет. Для студії розроблено проект та замовлено для виготовлення меблі. Наявне обладнання заповнене новим софтом.

На даний час придбано: ефірний комп’ютер, студійний мікрофон, професійний рекордер, сканер, принтер, комутаційне забезпечення, інтернет-маршрутизатор, пантографи, перетворювач цифрового сигналу в аудіосигнал.

Проведено авансовий платіж для виготовлення передавача. Оформлено технічні умови на розміщення обладнання на РТС «Умань» Черкаської філії КРРТ, оформлено заявку в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» на видачу висновка щодо електромагнітної сумісності, проводиться робота щодо укладання угоди на ретрансляцію сигналу УР-1 та відпрацюванню узгодженої сітки мовлення.

Проблемні питання:

– недостатність фінансових ресурсів для проведення ремонту виділеної кімнати (студії) та закупівлі обладнання;

-відсутність вузькоспеціалізованих спеціалістів-радіотехніків;

Цілі та завдання розвитку на 2019 рік:

– завершення ремонтних робіт студії;

– придбання передавача радіохвиль;

– комплектація кадрів редакції радіомовлення фахівцями;

– запуск мовлення у тестовому режиму;

– формування ефірної сітки, програм, налагодження взаємодії з органами влади та громадськістю;

– забезпечення щоденного мовлення 4 години на добу.

Очікувані результати:

– забезпечення оперативного інформування населення про суспільно-політичні та інші події, розповсюдження інших офіційних повідомлень, рішень, розпоряджень органів законодавчої та виконавчої влади;

– створення та розповсюдження публіцистичних, культурно-освітніх, навчальних та розважальних програм, об’єктивне висвітлення фактів та подій, забезпечення високого професійного рівня радіопрограм;

– створення ефективної системи оповіщення населення;

– створення медіа-майданчика для ефективної взаємодії влади та громадськості;

– належна реалізація конституційних прав громадян на інформацію, Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», Указів Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», від 25.02.2017 № 47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2019 РІК

 

Бюджетна та податкова політика
забезпечити збільшення надходжень до місцевих бюджетів району за рахунок розширення та удосконалення бази оподаткування;
скоротити податковий борг, зміцнити податкову дисципліну;
підвищити результативність, ефективність та прозорість управління коштами місцевих бюджетів;
забезпечити ефективне та економне використання бюджетних коштів, залучати додаткові кошти до бюджету розвитку місцевих бюджетів за рахунок укладання договорів щодо пайової участі у розвитку інфраструктури територіальних громад району;
здійснювати подальшу оптимізацію мережі закладів бюджетної сфери, удосконалювати їх структуру і функцій та продовжити роботи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів.

 

Промисловість, торгівля, інвестиційна політика та агропромислове виробництво
забезпечити супровід та стимулювання реалізації важливих для району інвестиційних проектів у галузі промисловості;
підвищувати конкурентоспроможність місцевої промислової продукції за рахунок впровадження технологій, спрямованих на зменшення енерго- та матеріалоємності продукції;
створювати сприятливі умови для подальшого розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі, забезпечити розширення торговельної інфраструктури, підвищувати якість надання послуг;
визначити пріоритетні для району сфери для інвестування, створити базу інфраструктурних інвестиційних проектів, забезпечити її висвітлення у засобах масової інформації та доступ до неї потенційних інвесторів;
залучати інвестиції у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району.
   
   
Соціальна сфера
забезпечити підтримку добробуту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми через посилення адресного характеру надання соціальної підтримки;
забезпечити підтримку добробуту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми через посилення адресного характеру надання соціальної підтримки;
спільно з  підприємствами району, іншими суб’єктами господарювання створити банк даних спеціальностей і професій, яких потребують підприємства;
організація громадських робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
здійснювати постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державою мінімального розміру оплати праці;
продовження роботи за участю правоохоронних та контролюючих органів, а також інших зацікавлених сторін, спрямованої на легалізацію зайнятості населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення виплати заробітної плати у розмірі, нижчому від мінімальної.

 

Охорона здоров’я
підвищити якість і доступність медичних послуг, забезпечити сталу і ефективну роботу закладів охорони здоров’я;

 

 

створювати стимули для здорового способу життя населення і здорових умов праці, знизити рівень захворюваності населення.

покращення показників здоров’я населення, зниження рівня смертності та захворюваності, інвалідності та травматизму;

покращення матеріально-технічної бази амбулаторій ЗПСМ та фельдшерсько-акушерських пунктів.

 

Освіта
впровадження плану заходів щодо оптимізації мережі освітянських закладів району, виходячи із контингенту учнів на наступні роки;
запроваджувати педагогічні новації та альтернативні освітньо – виховні програми;
створити сучасні умови для навчання та виховання дітей, забезпечити опорні та базові навчальні заклади базовим, мультимедійним і спортивним обладнанням, ігровими майданчиками;
організувати роботу навчальних закладів на основі використання можливостей інформаційно-освітнього середовища, дистанційної підтримки традиційних форм освіти;
оптимізувати управління навчальними закладами шляхом залучення до процесу управління учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій.

 

Культура
забезпечити збереження і відновлення пам’яток архітектури, розвиток цікавих для туристів об’єктів;
сприяти створенню туристичних маршрутів;
сприяти доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

 

 

Фізична культура та спорт
розширити мережу дитячих ігрових та спортивних майданчиків;
розробити та поступово впровадити план реконструкції пришкільних стадіонів та спортивних майданчиків.

 

Житлово-комунальне господарство
забезпечити належний розвиток і утримання мереж зовнішнього освітлення, покриття доріг;
стимулювати розвиток альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
продовжити реалізацію модернізації систем водопостачання населених пунктів району;
здійснювати постійний контроль за своєчасними розрахунками за спожиті енергоносії, впроваджувати енергозберігаючі технології в усіх сферах діяльності;
розробити заходи щодо озеленення територій населених пунктів району;
продовжити реалізацію програм забезпечення працівників бюджетної сфери доступним житлом.
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Основні показники соціально-економічного розвитку

Уманського району по прогнозу на 2019 рік

Показник 2017 рік

звіт

2018 рік  очікуване 2019 рік

 прогноз

1 Чисельність наявного населення (середньорічна), тис.осіб 43,0 42,6 42,6
2 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн.грн. 279,0 354,5 382,1
3 Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць 1 1 1
4 Частка інноваційно-активних підприємств у % до загальної кількості промислових підприємств регіону 25 25 25
5 Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах без податку на додану вартість, акцизного збору та інших непрямих податків, тис.грн. 18913 19003 19022
6 Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн.грн. 292,2 300,0 320,0
7 Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн. 6847,2 7042,0 7511,7
8 Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв.м 4280 2000 2050
9 Темп зростання (зменшення)  введеного в експлуатацію житла,% 145,8 46,7 102,5
13 Обсяг експорту, млн.дол.США 12,7 12,8 12,9
14 Темп зростання (зменшення)  експорту, % 131,0 100,7 100,8
15 Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис.чол. 6,2 6,2 6,3
16 Фонд оплати працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), тис.грн. 468794 632400 680400
17 Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн. 6301 8500 9000
18 Обсяг роздрібного товаробороту, включаючи ресторанне господарство (підприємств-юридичних осіб), тис.грн. 541218,0 520000 525000
19 Темп зростання (зменшення)  обсягу роздрібного товаробороту, включаючи ресторанне господарство (підприємств-юридичних осіб), % 99,8 96,0 100,9
20 Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, тис.грн. 17770,5 25100 25500
21 Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, % 119,2 141,8 101,5
22 Обсяг послуг реалізованих населенню, тис.грн. 4504,8 4580,8 4650,0
23 Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, % 92,6 101,6 101,2
24 Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн. 105,0 107,5 109,1
29 Кількість малих підприємств (юридичні особи),один. 162 171 173
30 Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, осіб 944 1001 1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники агропромислового розвитку по сільськогосподарських підприємствах Уманського району по прогнозу на 2019 рік

Показники

Одиниця виміру

2017 рік факт 2018 рік очікув. виконання 2019 рік прогноз 2019 рік (прогноз) у % до 2018 року (очікуваного виконання)  
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:  
Зернові культури ( у вазі після доробки) тис.тонн 181,1 276,3 244,9 88,6  
у тому числі: пшениця тис.тонн 57,3 67,8 47,4 69,9  
кукурудза на зерно тис.тонн 96,6 183,4 174,4 95,1  
Цукрові буряки  (фабричні) тис.тонн 75,4 42 19,4 46,2  
Олійні культури :            
у т. ч.:соняшник тис.тонн 39,8 45,9 48,6 105,9  
соя тис.тонн 9,2 10,4 8,3 79,8  
ріпак тис.тонн 5,8 7,8 6,7 85,9  
Картопля тис.тонн 0,023 0,025 0,025 100  
Овочі всього: тис.тонн 10,49 10,4 10,2 98,1  
Худоба і птиця в живій вазі(виробництво) тис.тонн 2,8 3,6 3,7 102,8  
Молоко тис.тонн 9,2 7,8 7,8 100  
Чисельність поголів’я

(на кінець року):

           
ВРХ голів 4354 3654 3836 105  
корів голів 1863 1619 1650 101,9  
свиней голів 16549 25000 25500 102  
птиці тис.голів 6,869 4,9 5,0 102  

 

Прогнозована структура посівних площ сільськогосподарських культур в агроформуваннях Уманського району на 2019 рік
Структура Площа, га Валовий збір, т Урожайність ц/га
Вся посівна площа 69982  
Зернові, всього 41783 244883,4 58,6
озимі на зерно 11623 50966,2 43,8
з них: пшениця та тритикале 10682 47428 44,4
ячмінь 941 3538,2 37,6
Ярі зернові і зернобобові 30160 193917,2 64,3
з них: ячмінь 2800 8680 31,0
пшениця 560 1831,2 32,7
овес 40 100 25,0
Зернобобові – всього 1600 3472 21,7
в т.ч. горох 1600 3472 21,7
гречка 110 110 10,0
кукурудза на зерно 24300 174474 71,8
сорго 750 5250 70,0
Технічні – всього 26162 84261,4 32,2
з них: цукровий буряк 400 19400 485,0
соняшник 18000 48600 27,0
ріпак озимий 2347 6712,4 28,6
соя 4600 8326 18,1
інші технічні (гірчиця, нут) 815 1223 15,0
Картопля і овочі – всього 21,7 10261 4728,6
з них картопля  2,5 25 100
овочі , баштанні  19,2 10236 5331,3
Кормові -всього 2015,3 55812 276,9
з них кукурудза на силос 800 32000 400,0
багаторічні трави 777,3 19432 250,0
Однор.трави (вкл. озимі на з/к) 438 4380 100,0

 

Перелік

заходів соціально-економічного розвитку на 2019 рік

Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Антонівка
1. Ремонт доріг Антонівська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Встановлення камер відео спостереження по населеному пункту
Аполянка
1. Будівництво водогону Аполянська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Виготовлення генерального плану населеного пункту
3. Ремонт доріг по вул.Перемоги, Набережна, Партизанська, Молодіжна
Бабанка
1. Ремонт дороги по вул.Івана Франка

Будівництво тротуару по вул.Івана Франка

Бабанська селищна рада,  відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини
3. Капітальний ремонт ДНЗ ”Ягідка”
4. Ремонт фасаду Будинку культури
В.Слобідка
1. Ремонт доріг Вільшанослобідська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Реконструкція стадіону
Вільшанка
1. Благоустрій населеного пункту Вільшанська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
Гереженівка
1. Поточний ремонт доріг Гереженівська сільська рада, відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Виготовлення генерального плану населеного пункту
Городниця
1. Ремонт доріг по вулицях Садова, Молодіжна,Центральна, Шевченка, Зарічна, Лісова Городницька сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства,сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт Будинку культури
 

 

 

Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Гродзево
1. Ремонт дороги по вул. Уманська Гродзівська сільська рада,  відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Будівництво напірного водогону
Дмитрушки
1. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Дмитрушківська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти господарської діяльності
2. Ремонт доріг
Доброводи
1. Поточний ремонт доріг Доброводівська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт водонапірної башти
Дубова
1.  Реконструкція водогону Дубівська сільська рада, відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт доріг по вул. Шкільна, Садова
Затишок
1. Поточний ремонт доріг Затишанська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор культури  райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт сільських клубів в с.Малий Затишок та с.Затишок
3. Ремонт системи опалення  ДНЗ ”Сонечко”
Іванівка
1. Ремонт доріг Іванівська сільська рада, відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт покрівлі Будинку культури в с.Яроватка
Колодисте
1. Ремонт доріг по вул. Гагаріна,Шевченка Колодистенська сільська рада, відділ  житлово-комунального господарства, сектор культури райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт Будинку культури
3. Ремонт Обеліску Слави

 

 

Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Коржова
1. Ремонт доріг по вул.  Шкільна,  Садова Коржівська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
К.Слобідка
1. Ремонт дороги по вул. Польовій Коржовослобідська сільська рада, відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт фойє сільського клубу
К.Кут
1. Ремонт доріг по вул. Б.Хмельницького,  Садова, Молодіжна Коржовокутська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
Косенівка
1. Ремонт приміщення Будинку культури Косенівська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор культури  райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт доріг  по вул.Яровенка, Садова
3. Встановлення камер відео спостереження в населеному пункті
Краснопілка
1. Ремонт доріг по пер.Шевченка, Л.Українки Краснопільська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Завершення будівництво водогону
Ладижинка
1. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ладижинська сільська рада, відділи:  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Будівництво водогону
Оксанина
1. Поточний ремонт доріг  по вул.Черняховського Квітнева, Центральна, Травнева. Оксанинська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт покрівлі ДНЗ ”Малятко”
Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Острівець
1. Ремонт дороги  по вул. Прибережна Острівецька сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт системи опалення Фапу
3. Встановлення камер відео спостереження в населеному пункті
Полянецьке
1. Ремонт доріг по вул.Мічуріна, Перемоги, Центральна,Вишнева Полянецька сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Будівництво трансформаторної підстанції по вул.Сонячна
3. Благоустрій    території ДНЗ ”Сонечко”
Посухівка
1. Ремонт дороги по вул.Шкільна Посухівська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Облаштування спортивного майданчика
3. Встановлення в’їзного знаку
Пугачівка
1. Ремонт доріг Пугачівська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт покрівлі НВК
Піківець
1. Поточний ремонт доріг Піківецька сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт  фойє сільського клубу
Рижавка
1. Поточний ремонт  ФАПу Рижавська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Поточний ремонт дороги по вул.Квітнева
Рогова
1. Поточний ремонт доріг Рогівська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,

суб
’єкти господарської діяльності

2. Ремонт покрівлі Фапу
Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Родниківка
1. Реконструкція нежитлової будівлі(школи) під Будинок школяра та молоді з приміщеннями для тимчасового проживання Родниківська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт  павільйонів ДНЗ ”Роднічок”
3. Ремонт доріг по вул.Київська, Гагаріна, Шевченка
4. Будівництво каналізаційної системи
5 Встановлення камер відео спостереження
Ропотуха
1. Будівництво водогону Ропотуська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт фасаду Будинку культури
3. Будівництво вуличного освітлення
4. Капітальний ремонт ФАПу
Свинарка
1. Ремонт доріг по вул.Набережна, Гагаріна Свинарська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
Собківка
1. Реконструкція системи опалення НВК Собківська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2.  Ремонт дороги по вул. 8 Березня
3. Встановлення камер відеоспостереження
Старі Бабани
1. Ремонт покрівлі Будинку культури Старобабанівська сільська рада, відділи:  освіти, молоді та спорту, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Реконструкція системи опалення ДНЗ ”Лісовичок”
3. Ремонт доріг

 

 

Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Степківка
1. Ремонт доріг по вул.Незалежності, Праці, Набережна Степківська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
Сушківка
1. Будівництво водогону в с.Заячківка Сушківська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт доріг по вул.  Миру, Заводська.
Танське
1. Ремонт дороги по вул.Рябоконя Танська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Встановлення камер відео спостереження в населеному пункті
Текуча
1. Ремонт даху в ДНЗ «Росинка» Текучанська сільська рада, відділи: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства,  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт Фапу
Фурманка
1.  Ремонт доріг по вул.Миру,Вишнева Пархоменка Фурманська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Будівництво водогону
3. Виготовлення генерального плану населеного пункту
Черповоди
1. Поточний ремонт ДНЗ «Колобок» Черповодівська сільська рада, відділи: освіти, молоді та спорту, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2.  Ремонт доріг по вул. Бойківка, Шкільна, Козацька
Шарин
1. Поточний ремонт доріг по вул. Зарічна, Центральна Шаринська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Проведення водопостачання до Фапу
Конкретні заходи Відповідальні виконавці
Юрківка
1. Поточний ремонт приміщення Будинку культури Юрківська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, сектор культури райдержадміністрації, суб
’єкти господарської діяльності
2. Ремонт свердловини по вул. Соборна
3. Поточний ремонт доріг по вул. Любашівська, Молодіжна
Ятранівка
1. Будівництво водогону Ятранівська сільська рада, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  суб
’єкти господарської діяльності
Паланська ОТГ
1. Городецьке :

Ремонт доріг по вул.І.Франка,Травнева, Молодіжна,Центральна,Сонячна,Яблунева,Гоголя,

Хутірська,Горського,Висока

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Громи:

Встановлення дитячого майданчику

Ремонт доріг по вул.Яковлєва,Колгоспна,Шевченка, пров.Миру

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Берестівець:

Створення музею української культури та традицій

Облаштування спортивного майданчика на території ЗОШ

Ремонт дороги по вул.Соборності

Утеплення фасаду ДНЗ ”Яблунька”

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Кочержинці:

Реконструкція вуличного освітлення

Ремонт доріг

Ремонт пам’ятного знаку

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Кочубіївка:

Ремонт доріг

Благоустрій села

 

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Максимівка:

Ремонт дороги по вул.Шевченка

Поточний ремонт Будинку культури

Капітальний ремонт Обеліску Слави

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Томашівка:

Ремонт доріг по вул.Садова,Першотравнева, Братів Корінних,Шевченка, пров.Шевченка,Садовий

Ремонт Будинку культури

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності
  Паланка:

Будівництво ІІ черги напірного водогону

Паланська сільська об’єднана територіальна громада, суб
’єкти господарської діяльності