ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

 ВСТУП

 Програму економічного і соціального розвитку району на 2018 рік (далі Програма) розроблено на основі пропозицій управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, з урахуванням наявних у районі наукового та виробничо – технічного потенціалу, трудових і сировинних ресурсів, виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей, відповідно до законів України ”Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ”Про місцеві державні адміністрації”, ”Про місцеве  самоврядування в Україні ”, інших нормативно – правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Метою Програми є створення умов для розвитку виробництва в районі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг(медичних, освітніх, культурних тощо), що надаються населенню та посилення соціального захисту громадян. Це дасть змогу, в кінцевому результаті підвищити якість життя населення, забезпечить умови для подальшого економічного і духовного розвитку домогосподарств району, посилить систему соціального захисту населення.

Фінансування  програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території населених пунктів, коштів інвесторів, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел, не заборонених законодавством.

Заходи, передбачені в Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

 1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2017 РІК

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу:

 • збільшено виробництво промислової продукції. У 2017 році очікується виробництво продукції в порівняних цінах на суму 237,1 млн.грн., у 2018 році прогнозується виробництво в сумі 271,3 млн.грн.;
 • збільшено обсяг реалізації промислової продукції. У 2017 році очікується в сумі 264,0 млн. грн., та прогнозується в 2018 році на суму 288,8 млн.грн.;
 • підвищились темпи зростання середньої заробітної плати. За підсумками 9 місяців 2017 року розмір середньомісячної заробітної плати склав 6645 грн., що на 57,4 відсотка більше до відповідного періоду минулого року;
 • за 9 місяців 2017 року введено в експлуатацію 3190 кв.м. житла;
 • обсяг реалізованих послуг склав 12,3 млн.грн.;
 • проведено ремонти доріг комунальної власності в населених пунктах району на загальну суму 23,6  млн.грн., в тому числі на поточні ремонти                 11,3 млн.грн, капітальні  12,3 млн.грн.;
 • забезпечено темп росту надходжень до місцевих бюджетів за січень-листопад 2017 року на 18,4 відсотка;
 • збільшено обсяги фінансування гуманітарної сфери, в тому числі: установ освіти – на 31,2 млн.грн. (34,7 відсотка), охорони здоров’я – на 13,2  млн.грн. (28,6 відсотка), соціального захисту та соціального забезпечення – на 5,2 млн. грн. (69,5 відсотка), культури – на 0,9 млн.грн.  (19,3 відсотка).
 • Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Існує ряд проблем, які стримують регіональний розвиток та потребують вирішення:

 • уповільнення інвестиційної активності суб’єктів господарювання та недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва;
 • високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;
 • посилення інфляційних очікувань підприємств;
 • наявність значної кількості безробітного населення на обліку у районному центрі зайнятості;
 • зростання частки молоді у загальній структурі зареєстрованих у районі безробітних (31,5 відсотка);
 • наявність фактів приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів;
 • незавершеність земельної реформи щодо оподаткування з фактичного використання (оренди) землі сільськогосподарського призначення агроформу-ваннями різних форм власності;
 • незадовільний стан мережі автомобільних доріг загального користування;
 • недостатньо ефективне використання мережі закладів (освіти, медицини, культури) та їх неспівставність із бюджетними можливостями на їх

утримання;

 • значна розгалуженість мережі бюджетних установ, яка потребує оптимізації.

 ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В 2018 РОЦІ

 Основною метою Програми є підвищення стандартів та якості надання послуг, зростання добробуту населення району за рахунок стабілізації економіки, посилення конкурентоспроможності підприємств, реалізації стратегії всебічного збалансованого розвитку, підвищення ефективності інвестиційної складової та розвиток підприємництва, збереження і відтворення трудових ресурсів.

З метою досягнення зазначеної цілі та виконання завдань Програми визначено головні пріоритетиекономічного і соціального розвитку:

 • модернізація промислового комплексу, підвищення конкуренто-спроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • формування привабливого інвестиційного іміджу району, залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій, комплексний супровід реалізації важливих інвестиційних проектів;
 • впровадження у житлово-комунальному господарстві енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку району, введення в експлуатацію пускових об’єктів та об’єктів, які мають високу соціальну і економічну значимість;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільності соціального захисту громадян.

3.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 3.1. Промисловість, торгівля та інвестиційна політика

Оцінка поточної ситуації

Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку перспективних, конкуренто-спроможних підприємств.

Промисловість в районі представлена 4 підприємствами, з яких 2 – задіяні в добувній промисловості, 1 підприємство спеціалізується по виробництву меблевої продукції, 1 підприємство по виробництву електроенергії

 Обсяг виробленої та реалізованої промислової продукції

(млн.грн.)

За 11 місяців 2017 року виробництво промислової продукції склало                  189 млн.грн., обсяг реалізації продукції відповідно зріс на 4,9 відсотка  і склав 253,0 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі склав за січень – вересень 2017 року по району 382,4 млн.грн., що в  розрахунку на одну особу населення  становить 8976,5 грн.

За 9 місяців 2017 року обсяг наданих послуг склав 12374,7 тис.грн., що на 11 відсотків більше  до відповідного періоду  минулого року.

У 2017 році проведено роботу щодо поліпшення сприятливого  інвестиційного клімату, нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку району.

Так, за 9 місяців 2017 року підприємствами району освоєно207,4 млн. грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця району припало 4861,2 грн. капітальних інвестицій, що на 1238,4 грн. більше відповідного періоду минулого року.

Проблемні питання

– довготривалий процес оформлення документів на землекористування;

– пошук та розширення ринків збуту виробленої продукції.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

– збереження тенденції нарощування обсягів промислового виробництва за рахунок використання наявних потужностей та розширення виробництва;

– підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом модернізації промислового комплексу;

– пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм та успішно експортують продукцію за межі України;

– покращення інвестиційного іміджу району шляхом популяризації і позиціювання району, як привабливого для  інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості району;

– залучення фінансового ресурсу  ДФРР (на умовах співфінансування) для розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість територій.

 Очікуванні результати

– збільшення обсягів:

виробництва до 271,3 млн.грн.;

реалізації відповідно 288,8 млн. грн.;

роздрібного товарообігу до 520,0 млн. грн.;

платних послуг  до  15,4 млн. грн.;

– створення нових робочих місць, зростання рівня зайнятості населення та надходжень до місцевих бюджетів району;

– забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення в сфері торгівлі та надання послуг.

3.2.Розвиток агропромислового виробництва

Оцінка поточної ситуації

Соціально-економічний розвиток району значною мірою визначає сільськогосподарське виробництво, адже є його економічною основою.

Основу аграрного сектора економіки району становлять                                      36 великотоварних сільськогосподарських підприємства, які обробляють                       60 відсотків орних земель району або 56,6 тис. га ріллі. В районі здійснюють виробничу діяльність 87 фермерських господарств, які обробляють 10,5 тис. га ріллі.Одноосібно обробляють 15,5 тисяч гектарів. Інші установи, організації, приватні підприємці та громадяни використовують близько  6,8 тис. га землі.

Не зважаючи на складні погодно-кліматичні умови осені 2016 року та весни-літа 2017 року аграріями району вироблено 220 тис. тонн зерна, що становить 7,8 % загальнообласного виробництва зерна.

Зернових ранньої групи намолочено 105,5 тис. тонн, в тому числі озимої пшениці – 69,5 тис. тонн, ярого ячменю – 27,4 тис. тонн, ярої пшениці – 2 тис. тонн, гороху – 6,5 тис. тонн.

Основної валоутворюючої культури кукурудзи на зерно зібрано 114 тис. тонн, що становить 51,8% валового збору зернових.

Вагому частку в структурі посівних площ району займають такі технічні культури як соняшник, соя та цукровий буряк.

Цукрового буряка накопано 55 тис. тонн, валовий збір соняшника склав 45,2 тис. тонн, сої намолочено 13 тис. тонн. Крім того, зібрано 5,8 тис. тонн озимого та ярого ріпаку.

Поряд з виробництвом зернових та технічних культур аграрії району займаються вирощуванням плодово-ягідних культур.

В 2017 році ТОВ «Уманська фруктова компанія» закладено на промисловій основі черешневий сад на площі 10,2 га. В загальному  в районі протягом останніх років закладено садів за новими технологіями на площі 103,57 га.

В сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.11.2017 року утримується 4144 голів великої рогатої худоби, 14890 голів свиней.

За січень-жовтень 2017 року сільськогосподарськими підприємствами вирощено худоби в живій вазі 2377,2 тонн.

Вироблено молока 7641,3 тонн. Середній надій на корову за звітний період склав 4120 кг.

В 2017 році ТОВ  ”Агрокомплекс-Вільшанка” реалізовано інвестиційний проект щодо побудови цеху з виробництва пелет. Планова потужність виробництва 2000 тонн пелет на рік.

24 квітня 2017 року ТОВ «Агроплант» введено в експлуатацію цех по забою кролів продуктивністю 300 кг/добу.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • за попередніми розрахунками в 2018 році в районі планується виробити понад 279,5 тис. тонн зернових культур при середній урожайності 57,4 ц/га, в тому числі виробити 80 тис. тонн озимих зернових культур. Для забезпечення такого завдання під урожай 2018 року в районі посіяно 15,9 тис. га озимих зернових культур, в тому числі основної продовольчої культури озимої пшениці проведено на площі 14,6 тис. га, озимого ячменю посіяно на площі 1,3 тис. га. Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 2,5 тис. га.
 • здійснити посів ярих зернових на площі 32,8 тис. га, в тому числі кукурудзи на зерно 24,8 тис. га, що становить 26,3 відсотка в структурі посівних площ. Прогнозується збільшити посів кукурудзи на зерно – на 4,7 тис.га.
 • сприяння розвитку мережі сучасних форм кооперації в аграрному секторі;

Прогнозується впровадження наступних інвестиційних проектів:

 • будівництво зерносховища в ТОВ «Полянецьке» на 4 тис.тонн;
 • будівництво кормоцеху в ТОВ «Агроплант»;
 • будівництво лінії по виробництву пелет в КСП «Родниківка»

Очікувані результати

 • забезпечення внутрішніх та експортних потреб у сільськогосподарській продукції;
 • розвиток галузі тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання цільової програми розвитку молочного скотарства району;
 • вирішення соціально-економічних питань сільських територій.

 3.3. Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг

Оцінка поточної ситуації

Загальна кількість суб’єктів малого бізнесу по району складає 1099, в тому числі: 937 – підприємців-фізичних осіб та 162 малих підприємств.

Протягом поточного року надходження до бюджетів усіх рів від суб’єктів малого бізнесу склали 71,1 млн.грн., в тому числі від малих підприємств – 59,4 млн.грн. від підприємців фізичних осіб – 11,7 млн.грн. Частка податкових надходження від малого підприємництва склала 25,4 відсотка.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг діє Центр надання адміністративних послуг. За 11 місяців Центром надано 13258 послуг.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу;
 • подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
 • вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва;
 • підвищення ефективності функціонування центрів адміністративних послуг, шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення;
 • підвищення якості надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг;
 • залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних закупівель.

Очікувані результати

 • кількість малих підприємств (юридичні особи) збільшиться на 1,2 відсотка і становитиме 167 одиниць;
 • кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться на 2,1 відсотка і становитиме 960 осіб;
 • збільшення кількості надання адміністративних послуг.
 1. БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Оцінка поточної ситуації

Бюджет району на 2017 рік був сформований на базі прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку  України  на 2018 і 2019 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399, вимоги урядової постанови від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів», враховано положення доопрацьованих після першого читання проектів Законів України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, схвалених Кабінетом Міністрів України 03.11.2016 та наявної бази оподаткування.

За 11 місяців 2017 року до зведеного бюджету Уманського району надійшло 321,4 млн.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 123,6 відсотка, в тому числі до державного бюджету – відповідно 137,1 млн.грн. та 128,0 відсотків.

До місцевих бюджетів району за січень – листопад  2017 року надійшло 165,1  млн. грн. власних  доходів загального фонду (без трансфертів), що становить 103,4 відсотка до уточнених планових показників на період (понад план надійшло 5,4  млн.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні  надходження збільшилися  на 26,7  млн.грн. або 19,3 відсотка.

Динаміка надходжень доходів до місцевих бюджетів  району за 2015-2016 роки та 11 місяців 2016-2017 років

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено по районному, селищному, та 40 сільських бюджетах.

Найбільший ріст в січні – листопаді 2017 року в порівнянні з надходженнями  за відповідний період 2016 року досягнуто по податку на доходи фізичних осіб (136,2 відсотка), рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення (135,4 відсотка),податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (149,8 відсотка),по єдиному податку з фізичних і юридичних осіб (150,6 відсотка),єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків(114,4 відсотка),адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (130,3 відсотка), акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів(102,5 відсотка),та по інших платежах.

За рахунок вжитих заходів щодо залучення всіх можливих резервів наповнення місцевих бюджетів у 2017 році очікується мобілізувати до загального фонду бюджету району 180,1млн.грн., що становитиме 101,0 відсотківуточнених річних показників та додаткових 1,7 млн.грн. надходжень.

У поточному році буде забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та в повному обсязі проведено розрахунки за спожиті енергоносії.

Проблемні питання

 • недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені органи місцевого самоврядування щодо запровадження нових більш ефективних податків та зборів;
 • наявність фактів приховування доходів суб’єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, подання декларацій громадянами, які обробляють земельні частки (паї) самостійно, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів, та необхідність законодавчого врегулювання цієї проблеми.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • пошук джерел наповнення місцевих бюджетів за рахунок продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості району, подальшого розвитку виробництва та підприємницької діяльності, скорочення неофіційного сектору економіки;
 • забезпечення збалансованого бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • дотримання соціальної спрямованості бюджету, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • забезпечення оптимізації витрат місцевих бюджетів, в тому числі шляхом впровадження жорсткої фінансової дисципліни за всіма статтями видатків;
 • забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетних  установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

Очікувані результати

 • забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів;
 • забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії, покращення матеріальної та технічної бази бюджетних установ;
 • пріоритетне спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, соціальний захист населення;
 • концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку.
 1. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

5.1. Зайнятістьнаселення, ринокпраці

На обліку в службізайнятості станом на 01.12.2017 зареєстровано 654 безробітних, щоменшепорівняно з початком року на 32,2 відсотка.

За сприяння районного центру зайнятості працевлаштовані 1041 особа, з них 699 мали статус безробітного. На нові робочі місця, за яких роботодавцю виплачується компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано3  безробітних, на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації направлено 287 безробітних, залучено до виконання  громадських та робіт тимчасового характеру521 незайнятий громадянин.

На проведення громадських робіт протягом січня-листопада 2017 року спрямовано 869,0тис.грн., з них: 423 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та 446 тис.грн.  коштів місцевих бюджетів сільських (селищної) рад та районного бюджету.

Проблемні питання

–  детінізація відносин у сфері зайнятості, повернення працездатних незайнятих громадян до економічно доцільної та легальної зайнятості;

–  підготовка кадрів має відбуватися на перспективу з урахуванням замовлень роботодавців, з чітким розумінням щодо кількості та рівня підготовки майбутніх працівників;

–  значний вплив  сезонності виробництва у сільському господарстві на формування пропозиції робочих місць;

–  низький рівень створення нових робочих місць за рахунок відкриття нових підприємств та виробництв, індивідуальної підприємницької діяльності;

–  значне перевищення трудових ресурсів району над наявними діючими сферами економіки де вони можуть бути задіяні.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік :

 • створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;
 • удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці;
 • організація громадських робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
 • продовжити залучення громадян, у тому числі безробітних, до підприємницької діяльності, висвітлюючи в засобах масової інформації переваги та перспективи ведення бізнесу, використання економічного та трудового потенціалу району;
 • організація індивідуальної, адресної роботи з безробітними, орієнтованої на кінцевий результат – працевлаштування, забезпечення пріоритетності надання

гарантій зайнятості соціально-вразливим категоріям населення, вимушено переміщеним особам та особам з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

Очікувані результати

 • зменшення терміну перебування безробітних на обліку в центрі

зайнятості та сприяння їх зайнятості;

 • залучення до участі у громадських  та тимчасових роботах близько 656 чол.;

перенавчання та перепідготовка 300 осіб

5.2.Заробітна плата

Оцінка поточної ситуації

За даними Головного управління статистики у Черкаській області  середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за 9 місяців 2017 року становила 6645 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року середньомісячна заробітна плата зросла на 2423 грн., що становить 57,4 відсотки росту (за 9 місяців 2016 року – 4222  грн.).

За підсумками 2017 року середньомісячна заробітна плата по району очікується у розмірі 6800 грн.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників Уманського району,грн.

Проблемні питання

 • дотримання своєчасного і не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах,установах та організаціях району.
 • проведення перевірок (обстежень) підприємств, установ та організацій району з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці та вжиття відповідних заходів реагування за результатами виявлених порушень.

Очікувані результати

 • недопущення зростання заборгованості із виплати заробітної плати;
 • зростання середньомісячної заробітної плати до 7000 грн.

5.3. Соціальне забезпечення, підтримка сім’ї, дітей та молоді

Оцінка поточної ситуації

На реалізацію державних та місцевих програм, спрямованих на  соціальний захист населення, використано бюджетних коштів на суму 142,4 млн.грн.

Проведена в повних обсягах нарахувань виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 57,6 млн.грн.

Діє єдина технологія прийому громадян, що дає можливість підвищити якість їх обслуговування.

Запроваджено спрощений порядок надання населенню житлових субсидій. Житлову субсидію призначено 8970 сім’ям, з них на оплату житлово-комунальних послуг – 6130 сім’ям на суму 61,2 млн. грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива – 2840 сім’ям на суму 10,1 млн. грн.

На суму 1354,40 тис.грн. виплачена допомога 115 громадянам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ними.

Взято на облік 354 особи (233 сім’ї), які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Призначено та виплачено грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 68 сім’ям, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на суму 983,0 тис.грн.

Забезпечено надання пільг за соціальною та професійною ознаками 13543 особам на загальну суму 5,1 млн.грн.

Фактичні видатки компенсаційних виплат та грошової допомоги, спрямованих громадянам, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, становлять 577,9 тис. грн.

На виконання районної комплексної програми ,,Турбота” на                             2014-2020 роки за рахунок коштів місцевого бюджету в січні-жовтні 2017 року профінансовано заходи на суму 2622,7 тис.грн. та районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки  на соціальний захист учасників АТО та їх сімей спрямовано 917,3тис.грн.

Проблемні питання

 • недостатня забезпеченість безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення;
 • недостатня забезпеченість спецавтотранспортом інвалідів різних груп.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • забезпечення своєчасного призначення та проведення виплати усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій у порядку і розмірах, визначених законодавством;
 • забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім`ям загиблих під час проведення антитерористичної операції;
 • надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками щодо ліквідації заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • легалізація доходів зайнятих громадян для забезпечення збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України.

Очікувані результати

 • всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;
 • покращення соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів, демобілізованих військовослужбовців та інших пільгових категорій населення.

5.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Оцінка поточної ситуації

Основним пріоритетом держави  є міцна родина, щаслива та здорова дитина. Тому сьогодні всі дії влади спрямовані на створення належних умов навчання, відпочинку та оздоровлення дітей, на збереження сім’ї та забезпечення права кожної дитини виховуватись у родині.

Сформовано Єдиний реєстр багатодітних сімей району, який постійно поновлюється.  На території району проживає 456 багатодітних родини,  в яких виховується 1561 дитина.

573 сім’ї отримують державну соціальну допомогу по малозабезпеченості. Всі діти з  багатодітних сімей, які перебувають на обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,   безкоштовно харчуються в школах та дошкільних закладах .

З метою підняття престижу сім’ї, її соціального захисту, попередження недбалого ставлення та насильства над дітьми, відвідуються родини району. З батьками дітей проводиться робота, спрямована на розвиток у них батьківських навичок та створення для своїх дітей гарного психологічного клімату.

За оздоровчий період літа 2017 року різними видами відпочинку та оздоровлення було охоплено 2780 дітей, що становить 80,3 відсотка від кількості дітей шкільного віку, котрі проживають на території району.

Особлива увага приділена оздоровленню дітей із соціально незахищених верств населення: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,  талановитих та обдарованих, дітей-інвалідів, дітей, які перебувають на диспансерному обліку та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Оздоровчими послугами забезпечено 255 дітей (7,3 відсотка), відпочинковими послугами – 2 525 (73,0  відсотка) дітей.

На підготовку та проведення оздоровчої кампанії використано із місцевого бюджету 517,7 тис.грн, залучено спонсорських та профспілкових -142,2  тис.грн.

З метою проведення змістовного дозвілля молоді району, залучення її до активного цілеспрямованого відпочинку та підтримки дружніх стосунків проводяться різноманітні заходи.   Молодь Уманщини активно бере участь у обласних та всеукраїнських конкурсах.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, вдосконалення механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення дітей якісними оздоровчими послугами;
 • створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;
 • удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики, зокрема залучення молоді до вирішення актуальних проблем;
 • поширення та удосконалення механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми, формування гендерної культури населення;
 • стовідсоткове влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання, створення дитячого будинку сімейного типу.

Очікувані результати:

 • забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку стовідсотково дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 100 відсотків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • збільшення кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;
 • розширення можливості розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Уманщини для її активної участі у всіх сферах життя району.

 ГУМАНІТАРНА СФЕРА

6.1.Охорона здоров’я

Оцінка поточної ситуації

Діяльність закладів охорони здоров’я району у 2017 році спрямована на втілення в життя медичних програм, які передбачають здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності, забезпечення функціонування галузі  в сучасних економічних умовах, раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу життя.

У 2017 році на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано коштів  в розмірі 3213,6 тис.грн.

Протягом 2017 року проведено роботу щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я на загальну суму 3338,4 тис. грн.

Проблемні питання:

 • капітальний ремонт пралень та другої черги харчоблоку центральної районної лікарні;
 • придбання дизельної електростанції на 400 кВт для центральної районної лікарні;
 • придбання медичного обладнання для ЦРЛ:кювезу та реанімаційного столика для новонароджених, фібробронхоскопу,апарат УЗД, лабораторне обладнання, офтальмоскоп, дерматоскоп, кардіотокограф;
 • капітальний ремонт приміщень 3-го поверху головного корпусу для влаштування агіографічного відділення Уманської ЦРЛ;
 • збільшення до нормативу набір приміщень для Уманської АЗПСМ, яка обслуговує біля 8 тисяч населення приписної дільниці та інших жителів району;

-провестидооснащення лікувально-профілактичних закладів району відповідно до Табеля оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 № 1150.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • недопущення виникнення та розповсюдження соціально небезпечних та інфекційних хвороб в районі;
 • здійснювати профілактичні заходи по своєчасному виявленню та недопущенню занедбаності серцево-судинних та онкологічних хвороб;
 • забезпечення пріоритетного розвитку охорони материнства і дитинства в районі;
 • продовження реалізації заходів та медичних програм щодо зниження захворюваності та смертності від інфекційних та соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи та інші захворювання.

Очікувані результати:

 • задоволення потреб населення в якісній та доступній медичній допомозі;
 • зменшення інфекційної захворюваності в районі, в тому числі таких хвороб як туберкульоз, ВІЛ/ СНІД, гепатити ”В”, ”С”;
 • зменшення ускладнень від серцево-судинних захворювань та занедбаних випадків онкологічних захворювань;
 • покращення показників здоров’я та збільшення тривалості життя жителів району.

6.2. Освіта

Пріоритетними завданнями освітньої галузі району є створення умов для поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язанню питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Мережа району складається з 38закладів загальної середньої освіти, у яких навчається 3549 учнів, функціонує 22 заклади дошкільної освіти та 20 дошкільних підрозділи при НВК, в яких дошкільною освітою охоплено 1337 дітей та 31 дитина соціально-педагогічним патронатом (при цьому діти віком від 3 до 6 років – стовідсотково), 2 спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для  дітей з вадамирозумового розвитку, в яких навчається 174 дітей із різних регіонів області та 2 позашкільні навчальні заклади, в яких гуртковою роботою охоплено 1189 учнів, що становить 34 відсотки від загальної кількості учнів району. Учні 10-11 класів  Ладижинської ЗОШ, Собківського, Шаринського, Юрківського НВК здобувають професійну освіту на базі Рижавського МНВК.

У 2017 році порівняно з 2016 роком видатки на утримання закладів освіти району збільшено на 35,0 млн.грн. і склали 119,1 млн.грн.

При цьому на проведення капітальних видатків щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти районного підпорядкування заплановано 8,0 млн.грн., з них на:

 • придбання, на умовах співфінансування, 1-го шкільного автобуса – 1,73 млн.грн;
 • капітальний ремонт – 4178,7 тис.грн., а саме: заміна опалювальних котлів – Полянецька ЗОШ, Колодистенська ЗОШ; переобладнання внутрішньої системи опалення – Доброводівський НВК; заміна покрівлі – Бабанська ЗОШ -2512м.кв.;Дмитрушківська ЗОШ-400 м.кв.;Ладижинська ЗОШ-280 м.кв.;Колодистенська

ЗОШ -140 м.кв;  заміна зовнішньої тепломережі –  Кочержинський НВК,   ремонт спортивної зали з улаштуванням 240 м.кв штучного покриття – Ладижинська ЗОШ, 55 м.кв лінолеуму – Полянецька ЗОШ, заміна котлів на твердому паливі – Полянецька ЗОШ, Колодистенська ЗОШ, заміна 5 дверних блоків:Доброводівський НВК – 2 шт., Полянецька ЗОШ – 1 шт., Сушківська ЗОШ – 1 шт., Шаринський НВК – 1шт. та 47 віконних блоків – Берестівецька ЗОШ  – 18 шт., Доброводівський НВК – 2 шт., Шаринський НВК -1шт., Ладижинська ЗОШ – 26 шт., заміна 125 мдерев’яного паркану на металопрофіль – Собківський НВК;

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп’ютерної та побутової техніки, опалювальних котлів та інше) на суму 1470,0 тис.грн., заміна комерційних вузлів обліку газу – 610 тис.грн.

Завершуються роботи щодо ремонту підвального приміщення Родниківської ЗОШ з улаштуванням туалетів, тренажерної, гімнастичної, танцювальної зали. За рахунок ФГ ”Агрофірма ”Базис” проведено реконструкцію будівлі з надбудовою додаткових навчальних приміщень в Кочубіївській ЗОШ.

За підсумками 2016-2017 навчального року випускник                        Шаринського НВК нагородженийСрібною медаллю ”За успіхи у навчання”.

Учні району вибороли 4 призових місця в обласному етапі конкурсу-захисту робіт Малої академії наук, отримали 16 перемог в обласних  олімпіадах, ІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені П.Яцика, ІІІ місце в обласному етапі та І у Всеукраїнському Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Картотека ”Обдарованих дітей” району налічує 279 учнів.

Проблемні питання

 • недостатність фінансових ресурсів на належне утримання розгалуженої мережі закладів загальної середньої освіти;
 • заміна віконних та  дверних блоків у Кочержинському НВК;
 • встановлення комерційних вузлів обліку газу у Громівському, Кочержинському, Краснопільському НВК.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • створення умов для рівного доступу на здобуття дітьми якісної дошкільної, загальноосвітньої та  позашкільної освіти;
 • безперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • зміцнення матеріально – технічного та навчально – методичного забезпечення навчальних закладів;
 • національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів.

Очікувані результати:

 • виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Модернізація форм і методів управління дошкільним закладом;
 • приведення мережі освітніх закладів та їх послуг у відповідність до потреб населення;
 • створення соціально- педагогічної підтримки обдарованої молоді;
 • покращення матеріально-технічної та навчально – методичної бази з метою створення належних умов для навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу.

6.3. Культура

Оцінка поточної ситуації:

Головними напрямами в галузі культури є збереження та розвиток культурних цінностей, підвищення культурного рівня населення, створення умов для відродження та розвитку культури в районі, здійснення комплексу заходів щодо охорони та відродження культурної спадщини, підтримка аматорського мистецтва, сприяння участі народних колективів у фестивалях та конкурсах.

Реалізацію державної політики в галузі культури Уманського району забезпечують 115 закладів культури, з них 54 клубних закладів (34 сільських Будинків культури, 19 клубів, районний центр культури і дозвілля),  55 бібліотечних (53 – сільських бібліотек, районна центральна бібліотека для дітей та бібліотека для дорослих), Ладижинська та Бабанська дитячі музичні школи (філіали в селах Городецьке, Дмитрушки, Пугачівка, Родниківка), 4 музеї (музей історії с.Ладижинка, музей – садиба К.М.Дерев’янка в с.Косенівка, музей народного побуту та етнографії в смт. Бабанка, музей І.Д.Черняховського в с.Оксанина), зусилля яких спрямовані на реалізацію нормативно-правових актів, державних і регіональних програм у сфері культури, відродження та розвиток народних традицій, звичаїв.

Протягом 2017 року у 29 закладах культури проводились ремонтні роботи  на суму 3754,6 тис. грн. На матеріально-технічну базу закладів культури на селі, придбання сценічного вбрання, підсилювальної апаратури та малоцінного інвентаря закуплено на суму 389,6 тис.грн.

Художні колективи району брали участь у 50 районних і обласних та у                8 Всеукраїнських і регіональних заходах.

12 колективів мають почесне звання ,,народний” та 1 колектив ,,зразковий”, працює близько 50 майстрів декоративно – прикладного мистецтва.

Проблемні питання:

недостатність фінансових ресурсів:

 • на проведення капітальних ремонтів закладів культури;
 • переведення працівників закладів культури на повну ставку.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • збереження та розвиток мережі закладів культури на селі;
 • покращання матеріально-технічної бази, а саме оснащення установ та закладів галузі комп’ютерною технікою, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, відео проекційною та мультимедійною апаратурою, поповнення фондів бібліотек та музеїв;
 • вдосконалення формату районних свят, впровадження нових творчих проектів;
 • забезпечення умов для ефективної роботи професійних і аматорських колективів, самореалізації творчих особистостей;
 • розширення програми культурного обміну, в т.ч. з містами-побратимами, співпраця з міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури;
 • впровадження інноваційних технологій в районній централізованій бібліотечній системі для удосконалення рівня бібліотечного обслуговування.

Очікувані результати:

 • підвищення ролі культури у контексті формування позитивного іміджу району;
 • розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителів нашого району;
 • збільшення обсягу надання культурно-освітніх, мистецьких, бібліотечно-інформаційних послуг;
 • збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

6.4. Фізична культура і спорт

Основний акцент у розвитку фізичної культури та спорту зроблено на відновленні, розширенні й створенні спортивної інфраструктури в сільських населених пунктах.

Для занять фізичною культурою і спортом в районі є 35 футбольних полів, 24 спортивних майданчики, 34 спортивних зали, 6 стадіонів.

Районні спортивні команди  успішно виступають  у чемпіонатах, кубках та турнірах як районного, обласного та республіканського рівнів.

Кращими спортивними командами є команди сіл Кочубіївка, Іванівка, Паланка, Родниківка, Городецьке, Собківка ,смт. Бабанка.

Футбольні поля, спортивні майданчики сіл району готові до проведення Чемпіонатів, Кубків та першостей області та району.

У 2017 році реконструйовано стадіон в с. Родниківка. Проводиться реконструкція  стадіону в селах: Кочубіївка, Берестівець. Проведено капітальний ремонт спортивної зали у Ладижинській ЗОШ.

Проблемні питання:

 • неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • сприяння розвитку пріоритетних видів спорту та забезпечення підготовки спортсменів;
 • здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів в селах району;
 • забезпечення збереження та розширення мережі спортивних секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі у сільській місцевості;
 • підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Очікувані результати:

 • покращення матеріальної бази галузі,поліпшення умови для занять фізичною культурою і спортом.
 • підвищення спортивних досягнень Уманщини на обласному і всеукраїнському рівні;
 • зростання авторитету Уманщини, як фізкультурно-спортивного району;

забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

 1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Оцінка поточної ситуації

На території району діють комунальні підприємства у селах Ладижинка, Колодисте, Бабанка, Дмитрушки та два приватних підприємства ТОВ ,,Білогрудівське”, ДП ,,Білогрудівка”. За звітний період 2017 року даними підприємствами для жителів району надано послуг на загальну суму – 1984,2 тис. грн.

Водопостачання Уманського району здійснюється сільськими та відомчими водогонами, якими охоплено 36,5 відсотка  населення та артезіанськими свердловинами і криницями – 63,5 відсотка населення. На території району 39 населених пунктів мають водопровідну мережу.

Протягом 2017 року побудовано  4 км водогону у с.Гродзево на суму 1532 тис.грн., 2 км у селі Полянецьке на суму 790,5 тис.грн.

Проведено реконструкцію водопровідних мереж у селах: Доброводи, Дубова, Берестівець, Городецьке, Кочубіївка на суму968 тис. грн.

Розпочато роботи по будівництву  каналізаційних мереж в селі Родниківка, кошторисна вартість  проекту  складає 19 млн. грн. На даний час освоєно 5 млн. грн., проведено 4 км каналізаційних мереж.

На території району впродовж 2010-2017 років відновлено 699,2 км вуличного освітлення, з них 2,3 км у 2017 році. У 2017 році проведені роботи по відновленню вуличного освітлення в селі Степківка – 1,7 км на суму 53 тис.грн., в селіПосухівка – 0,5 км на суму 20 тис.грн..Потреба у відновленні вуличного освітлення становить 32 км.

На території району – 1264 км доріг, з них 863 км дороги комунальної власності, що становить 68  відсотків від загальної протяжності, 32 відсотка дороги загально державного значення.

Впродовж 2017 року проведено ремонт доріг комунального значення за рахунок власних коштів місцевих бюджетів на суму 27365,7тис.грн, з них 12372,4 тис.грн – на поточний ремонт, 14 993,305 тис.грн. – на капітальний ремонт.

Капітальні та поточні ремонти доріг комунальної власності виконано у             40 населених пунктах (Антонівка, Бабанка, Вільшанка, Гереженівка, Городецьке, Городниця, Громи, Дмитрушки, Доброводи, Затишок, Іванівка, Колодисте, Коржова,  КоржовийКут,Коржова Слобода, Косенівка,Кочержинці, Кочубіївка, Краснопілка, Ладижинка, Оксанина, Острівець, Паланка, Піківець, Полянецьке, Посухівка, Пугачівка, Рижавка, Рогова, Родниківка, Ропотуха, Свинарка, Собківка, Степківка, Танське, Текуча,Томашівка, Фурманка, Шарин, Юрківка).

Крім того, за рахунок сільськогосподарських підприємств                                    ТОВ ”Берестівець”, ТОВ ”Прометей”, ФГ Агрофірма ”Базис”,  КСП ”Родниківка”,  агрофірма ”Ліга” , ТОВ ”Степ 2000”,ТОВ ”Уманьхімагро”,   ФГ ”Хорста”, ПСП ”Плай”, ПП ”Сант” виконані ремонтні роботи доріг на загальну суму   1156,7 тис.грн.

Для проведення ремонту доріг загального користування місцевого та державного значення у 2017 році залучено кошти у сумі 70,1 млн. грн.

Проблемні питання:

 • зношеність систем водопостачання населених пунктів;
 • недостатність фінансових ресурсів для проведення капітальних та поточних ремонтів доріг;
 • низький рівень створення ОСББ.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення та впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення;
 • реалізація проектів з енергозбереження шляхом скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива;
 • проведення робіт з поліпшення стану доріг;
 • проводити роботу щодо капітального ремонту систем водопостачання;
 • забезпечити якісне надання житлово-комунальних послуг населенню;
 • продовжити роботу з благоустрою населених пунктів;
 • підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами;
 • забезпечення своєчасних розрахунків за використані енергоносії та житлово-комунальні послуги;
 • приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

Очікувані результати

 • забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;
 • беззбиткова фінансово-господарська діяльність підприємств житлово-комунального господарства району;
 • підвищення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг;
 • поліпшення стану доріг;
 • забезпечення благоустрою та санітарного стану району.

 БУДІВНИЦТВО ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Оцінка поточної ситуації

У 2017 році рішенням Ладижинської сільської ради затверджене ”Коригування генерального плану села Ладижинка Уманського району Черкаської області”,  на стадії завершення розроблення генеральних планів сіл Юрківка та Антонівка. На розроблення (оновлення) містобудівної документації у поточному році  використано коштів місцевих бюджетів  у сумі 545,4 тис.грн.

Виготовленотопозйомки по 10 населених пунктах: Аполянка, Ладижинка, Оксанина, Полянецьке, Пугачівка, Родниківка, Ропотуха, Собківка, Старі Бабани, Текуча.

За спонсорські кошти розроблено та затверджено 16 детальних планів території в межах та за межами населених пунктів для розміщення об’єктів будівництва.

За звітний період на забудову земельних ділянок в населених пунктах району надано 47 Будівельних паспортів, 1 паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та 8 містобудівних умов і обмежень.

За 9 місяців 2017 року введено в експлуатацію 3190кв.м. житла. Будівництво проводилось виключно за кошти індивідуальних забудовників.

У поточному році укладено 5 договорів пайової участі замовників у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів та забезпечено надходження до місцевих бюджетів коштів у сумі627,7тис.грн.

Проблемні питання

 • відсутність детальних планів території та планів зонування території населених пунктів, що перешкоджає відведенню земельних ділянок для житлового будівництва;
 • відсутня база (містобудівна документація у векторній цифровій формі) для створення містобудівного кадастру.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • виконання сільськими радами програм розробки (оновлення) містобудівної документації населених пунктів району ;
 • залучити інвестиції у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району.

Очікувані результати

 • розроблення містобудівної документації обґрунтує довгострокові стратегії планування та забудови території населених пунктів, будуть визначені умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, планувальні організації і функціональне призначення, просторова композиції і параметри забудови кварталу, мікрорайону, іншої частини   території населеного  пункту, призначеної для комплексної забудови чи реконструкції;
 • можливість надання будівельних паспортів для будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд;
 • введення в експлуатацію 3450кв.м. житла за рахунок усіх джерел фінансування.
 1. ТЕХНОГЕННА ТА ПРИРОДНА БЕЗПЕКА

Оцінка поточної ситуації

Упродовж 2017 року проводилась робота, спрямована на забезпечення управління цивільного захисту у мирний час та особливий період.  Проведено 41 засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. Виконано план комплектування слухачами  обласного навчально-методичного центру, міських курсів цивільного захисту.

У період із 30 жовтня по 3 листопада 2017 року Уманська районна ланка територіальної підсистеми  єдиної державної  системи цивільного захисту Черкаської області  перевірялась у ході командно-штабного навчання, що проводились ДСНС.

На виконаннядорученняПрем’єр-міністраУкраїнивід 03.10.2017                        № 39053/0/1-17 ДСНС України. 07.12.2017 на території району  проведено  окреметренування по реагуванню на виникненнянадзвичайнихситуацій на складах озброєння в/ч А1588.

Аварійно-рятувальні підрозділи Уманського РВ УДСНС України                      у Черкаській області  виконували завдання  з пожежної безпеки спільно                        з  6 місцевими пожежними командами.

Відповідно до Програмищодозапобіганнязагибелі людей на воднихоб’єктах району   на період 2014-2018роківрішеннямГородецькоїсільської ради визначеномісцемасовоговідпочинкумісце для купаннянаселення.

Уманська районна ланка територіальної підсистеми  єдиної державної  системи цивільного захисту Черкаської області  виконувала завдання із ліквідації наслідків  мікросмерчу, що зареєстрований на території району 01.07.2017. Закуплено та передано 500 л ПММ для Уманських енергетичних мереж. Для підтримки постраждалих громадян з районного бюджету виділялось 500 тис. грн.

У 2017році з районного бюджету на організаціюзаходівцивільногозахистубуловиділенокошти у сумі33   тис. грн.

Резервний фонд становив 280,1 тис.грн.

У сучасних умовах особливої важливості набуває необхідність проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у районі надзвичайним ситуаціям мирного часу та особливого періоду. На сайті райдержадміністрації розміщувалась інформація для керівників установ, підприємств, організацій, населення району з питань  діяльності райдержадміністрації у сфері цивільного захисту та надавались рекомендації по безпеці життєдіяльності.

Мережа консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, створена при селищній, сільських радах,  проводить профілактичну роботу безпосередньо у населених пунктах шляхом надання індивідуальних та групових консультацій,  інформування  через друковану продукцію  у спеціальнообладнанихкуточках.

У закладах освіти за навчальнимипрограмамиздійснюваласьпідготовкадошкільників та школярів. У травні проводились традиційніщорічніТижнібезпекижиттєдіяльності у загальноосвітніх та дошкільнихнавчальних закладах району.

Проблемні питання:

 • процесреформування, щотриває в Україні, значноускладнюєпитаннявиконаннязавдань у сферіцивільногозахисту, створенняформувань з реагування на загрози;

– відзначається значне недофінансування з державного бюджету різних галузей, місцевих підрозділів міністерств та відомств, що беруть участь у реагуванні на надзвичайні ситуації (Уманський РВ УДСНС України   у Черкаській області, Уманське РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, Уманські енергетичні мережі, Уманський міськрайонний відділ Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»). Також значне недофінансування з держбюджету галузі освіти призвело до відсутності у закладах освіти засобів індивідуального захисту органів дихання, приладів вимірювання радіаційної та хімічної небезпеки;

– неповне  виконання завдань з утворення місцевих матеріально-технічних резервів, що спричинене  недостатнім фінансуванням, зокрема у  поточному році для центральної районної лікарні не був придбаний потужний на 200 кВт автономний дизельний електрогенератор на заміну  ДЕС 30, також не закуплено резервне аварійне освітлення тощо.

Проблемні питання:

 • процесреформування, щотриває в Україні, значноускладнюєпитаннявиконаннязавдань у сферіцивільногозахисту, створенняформувань з реагування на загрози;

– відзначається значне недофінансування з державного бюджету різних галузей, місцевих підрозділів міністерств та відомств, що беруть участь у реагуванні на надзвичайні ситуації (Уманський РВ УДСНС України   у Черкаській області, Уманське РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, Уманські енергетичні мережі, Уманський міськрайонний відділ Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»). Також значне недофінансування з держбюджету галузі освіти призвело до відсутності у закладах освіти засобів індивідуального захисту органів дихання, приладів вимірювання радіаційної та хімічної небезпеки;

– неповне  виконання завдань з утворення місцевих матеріально-технічних резервів, що спричинене  недостатнім фінансуванням, зокрема у  поточному році для центральної районної лікарні не був придбаний потужний на 200 кВт автономний дизельний електрогенератор на заміну  ДЕС 30, також не закуплено резервне аварійне освітлення тощо.

Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:

 • подальший розвиток та підтримку функціонування районної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;
 • утворення місцевих матеріально-технічних резервів;
 • підтримку спеціалізованих служб цивільного захисту у готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;
 • організацію навчань та тренувань у сфері цивільного захисту;
 • захист населення у особливий період.

Очікувані результати

 • розвиток системи оповіщення та оперативне реагування сил та засобів цивільного захисту району на можливі надзвичайні ситуації, ліквідація їх наслідків у мирний час та особливий період;
 • покращення матеріально-технічної бази формувань цивільного захисту;
 • удосконалення  районної системи управління як ланки єдиної державної системи запобігання  та реагування на надзвичайні ситуації.